Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

III SA/Gd 856/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-04

dla bezrobotnych wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie społeczne za okres pobierania obu świadczeń. Organ odwoławczy...
zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Na obowiązek zwrotu świadczenia nie ma też wpływu stan zdrowia, stopień niepełnosprawności czy trudna...

I SA/Gd 1064/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-23

Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 12 lipca 2016 r. nr [...], [...] w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od fizycznych w 2016...
roku. oddala skargę. Pismem z dnia 17 lutego 2016 r. M. A. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o ograniczenie wysokości poboru zaliczek na podatek dochodowy...

OSK 1392/04 - Wyrok NSA z 2005-03-23

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w związku z art. 20 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przez niewłaściwą ich wykładnię i zastosowanie polegające na:, a/ bezzasadnym przyjęciu, że pojęcie 'przychodu' z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tożsame z pojęciem...

I OSK 745/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

świadczenia, którą urząd pracy przekazał na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego skarżącego i zaliczki na podatek dochodowy. Skarżący nie kwestionuje, że osoba niezdolna...
, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet...

II SA/Ke 70/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-09-30

praca zarobkowa, podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższy od połowy najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym...
. Stosownie zaś do treści art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż akcji nie jest wyłączona z opodatkowania, co oznacza, że uzyskana zaliczka...

II SA/Ke 38/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-09-07

opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższy od połowy najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust...
zaś do treści art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż akcji nie jest wyłączona z opodatkowania, co oznacza, że uzyskana zaliczka...

II SA/Op 283/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-06

o podatku dochodowym od osób fizycznych., Wojewoda Opolski zaznaczył, że rejestrując się 7 stycznia 2011 r. W. K. złożył oświadczenie, iż jest właścicielem nieruchomości rolnej...
(w styczniu) oraz 405 zł (w lutym)., Organ odwoławczy zauważył, że zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

I OSK 345/06 - Wyrok NSA z 2006-09-07

, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskiwania diet i innych należności pieniężnych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem...
:, 1. podjęcia pozarolniczej działalności,, 2. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli łączna kwota przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym...

III SA/Gd 842/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. P. T. nie dokonał jednak zwrotu całości przyznanej mu kwoty zasiłki w wysokości 997,40 zł, a jedynie kwoty...
z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zalicza się na poczet przyznanego...

IV SA/Gl 1106/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-05

wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych., Wskazano, iż przepis art. 10 Ustawy z 26 lipca 1991...
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 25 marca 2010 r., Dz.U. Nr 51, poz. 307) określa specyfikację źródeł przychodów osiąganych...
1   Następne >   +2   +5   +10   45