Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II FSK 927/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
I. uchylił decyzję Dyrektora izby Skarbowej w Ł. z 8 listopada 2004 r. (...) odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. Z uzasadnienia...

II FSK 758/05 - Wyrok NSA z 2006-05-09

pracy, stanowi jego przychody z tego źródła, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, chyba że są to świadczenia co prawda związane ze stosunkiem...
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący...

II FSK 822/05 - Wyrok NSA z 2006-05-31

1. Ponieważ przepis art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie zwalniał ogólnie od podatku...
, a więc stanowi ono przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., 2. Jeżeli sędzia poniesie - za zatrudniający go sąd - wydatki związane...

II FSK 926/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok, uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz Rafała I. kwotę 100 złotych tytułem zwrotu...

II FSK 925/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 8 listopada 2004 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r...

II FSK 928/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 8 listopada 2004 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r...

I SA/Gd 1007/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-25

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ przyjęto zasadę, iż podatek ten jest podatkiem powszechnym...
art. 54 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w B. utrzymała w mocy decyzję Urzędu...

I SA/Gd 1661/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-03-02

Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego odmawiającą skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1992-1994 w związku...

I SA/Łd 1052/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-03-17

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy...
. W dniu 3 lutego 1998 r. Ryszard B. złożył wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1992-1995 wraz z odsetkami...

I SA/Lu 95/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-12

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy...
1998 r. odmawiające stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1992, 1993 i 1994., W jednobrzmiących uzasadnieniach decyzji Izba Skarbowa...
1   Następne >   +2   +5   7