Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

FPS 9/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 101[2] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 ze zm./, było w 2000 r. wolne od podatku dochodowego...
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Naczelny...

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

zatrudnionego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm. Obecnie obowiązuje tekst...
. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 19 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...

SA/Sz 722/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ stanowi, że część dochodów osób...
, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących z tego tytułu wynagrodzenia - są wolne od podatku dochodowego. Ustawodawca...

II FSK 163/06 - Wyrok NSA z 2006-04-12

Do dnia 31 grudnia 2002 r. zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 22 lipca 2005 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. - oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

praca była wykonywana jest wolna od podatku dochodowego - art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...
i uzyskują z tego tytułu wynagrodzenia są wolne od podatku dochodowego. Ustawodawca nie stawia warunku, aby były to dochody wypłacane za granicą., 3. Użycie przez ustawodawcę...

SA/Wr 2347/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-05-05

Warunkiem skorzystania przez podatnika ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....
częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /M.P. nr 6 poz. 53 ze zm./ jest spełnienie warunków...

I SA/Wr 1169/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-23

J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...
się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w kwocie [...] z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r., z przekonaniem...

I SA/Wr 1170/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-23

Z. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...
Skarbowego w Ś. z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w kwocie [...] z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r., z przekonaniem, że dochody zakładu...

I SA/Gd 1007/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-25

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ przyjęto zasadę, iż podatek ten jest podatkiem powszechnym...
art. 54 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w B. utrzymała w mocy decyzję Urzędu...

III SA 1092/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-28

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 101[2] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz.U. 1998 nr21 poz. 94 ze zm./ wolne było od podatku dochodowego od osób...
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   15