Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

III SA 117/94 - Wyrok NSA z 1994-10-10

zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w O. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego...
w O. z dnia 3 września 1993 r., którą odmówiono Wacławowi P. zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od pobieranej z zagranicy emerytury...

II FSK 2080/11 - Wyrok NSA z 2013-05-22

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 23 grudnia 2010 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia...

IV SA/Wa 826/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają...
ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:, 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;, 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne...

II SA/Op 260/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-30

, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną m.in. o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego...
obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia...

IV SA/Wr 742/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-28

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych...

IV SA/Wr 487/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-01

oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

IV SA/Wr 194/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-05

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy...
% podatkiem VAT i, zwrot wydatków w kwocie 11,80 (słownie: jedenaście 80/100) złotych., Postępowanie administracyjne w sprawie wszczęte zostało wnioskiem M. S. (dalej...

IV SA/Po 272/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-22

110,40 (sto dziesięć 40/100) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie 590,40 (pięćset dziewięćdziesiąt 40/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej...
., Przywołaną wyżej decyzją z [...] stycznia 2016 r. Szef Urzędu odmówił stronie przyznania świadczenia pieniężnego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego...

II SA/Rz 131/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-21

gospodarstwie domowym. Nie posiada żadnych nieruchomości i wartościowych ruchomości. Pobierane dochody przeznacza w całości na: opłaty, podatki, telefon, utrzymanie domu...
. 252 § 1 P.p.s.a. zobowiązuje wnioskodawcę do dokładnego przedstawienia swojej sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Skoro bowiem to w interesie strony znajduje...

V SA/Wa 1421/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

(dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz tytułem 22% podatku od towarów...
dochodowego, może być ona zatem przyznana wyłącznie osobom, które nie osiągają pułapu dochodów przewidzianego w rozporządzeniu. Z kolei pomoc udzielana na podstawie ust. 6...
1   Następne >   2