Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

I SA/Gl 398/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-10

zobowiązanemu w trybie art. 150 Ordynacji podatkowej w dniu 18 grudnia 2008 roku., W dniu 3 lutego 2009 roku w placówce pocztowej nadane zostało odwołanie wraz z wnioskiem...
doręczone do rąk własnych podatnika, ani też w trybie zastępczym określonym w art. 149 Ordynacji podatkowej, podatnik zwrócił uwagę, że organ przyjął, iż miało miejsce...

III SA/Łd 215/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-08

. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu...
i jest świadczeniem wynikającym ze stosunku publicznoprawnego, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy - Ordynacja Podatkowa, m. in art. 70, który stanowi, że należność...

III SA/Łd 766/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-02

należności, spowodowany jej przedawnieniem. Organ powołał przy tym art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 nr 8 poz. 60) w związku z art...
przedawnienia zastosowanie ma ustawa - Ordynacja podatkowa i bez znaczenia w tym przypadku jest podnoszony przez wierzyciela argument, że 5-letni okres przedawnienia...

III SA/Łd 767/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-02

sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 nr 8 poz. 60) w związku z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz...
i jest świadczeniem wynikającym ze stosunku publicznoprawnego. Dla oceny kwestii przedawnienia zastosowanie ma ustawa - Ordynacja podatkowa i bez znaczenia w tym przypadku...

I SA/Ol 800/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

może ulec przerwaniu i zawieszeniu zgodnie z przepisami Działu III Ordynacji podatkowej, na podstawie art. 60 pkt 7 w związku z art. 66 i 67 ustawy o finansach publicznych...
. Organ egzekucyjny dokonał w niniejszej sprawie skutecznego zajęcia, które przerywało bieg terminu przedawnienia, dlatego też zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej...

II SA 2540/00 - Wyrok NSA z 2001-10-01

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, do których ustalenia lub określenia - w trybie i na zasadach tej Ordynacji...
administracyjnej, gdyż mają do nich zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej., Niewątpliwie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wynikająca z przepisów art...

GSK 93/04 - Wyrok NSA z 2004-05-25

1. Do opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
na to czy mają do nich zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, czy też nie, a to dlatego, że ustawodawca używając określenia zbiorczego nie dokonał żadnych wyłączeń. Naczelny Sąd...

GSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

. W powołanym piśmie Ministerstwo wywodzi, że termin 'niepodatkowa należność budżetowa' w znaczeniu, jakie nadaje mu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
Ordynacji podatkowej świadczeń pochodzących z określonych źródeł i przeznaczonych na ściśle określone cele zajął Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym pięcioosobowym...

GSK 349/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

wywodzi, że termin 'niepodatkowa należność budżetowa' w znaczeniu, jakie nadaje mu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn...
inny, typowy dochód jej budżetu., Podobne stanowisko w sprawie niezaliczania do kategorii niepodatkowych należności budżetowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej świadczeń...

GSK 354/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

piśmie Ministerstwo wywodzi, że termin 'niepodatkowa należność budżetowa' w znaczeniu, jakie nadaje mu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137...
podlegać przepisom Ordynacji podatkowej w zakresie m.in. ich powstania, ustalania, wygasania, udzielania ulg w zapłacie itp. Tymczasem ustawa o wychowaniu w trzeźwości...
1   Następne >   +2   6