Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd...
na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty: pkt 1 - zobowiązał Wójta...

I SA/Gl 335/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-13

. Wysokość przedmiotowej opłaty planistycznej ustalona została w wysokości [...] zł. W związku z nieuregulowaniem należności wystawione zostało w dniu [...] upomnienie...
. Z kolei po rozpatrzeniu wniosku stron z 16 kwietnia 2009 r., organ I instancji decyzją z [...] odroczył termin płatności opłaty planistycznej do 30 września 2010 r. W wyniku...

II OSK 2500/18 - Wyrok NSA z 2019-10-17

przestrzennym ('u.p.z.p.') opłaty planistycznej: od H. K. w wysokości 4 606 zł., R. W. w wysokości 1 151,50 zł. i E.M. w wysokości 1 151,50 zł. z tytułu wzrostu wartości...
przed upływem 5 lat od daty wejścia planu współwłaścicielki zbyły swe udziały w opisanej wyżej nieruchomości. Podstawę do ustalenia opłaty planistycznej stanowił operat...

II SA/Gl 818/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-04

nieruchomości wyniósł 2 299 475,00zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 30% daje kwotę opłaty w wysokości 689 842,50 zł. Opisana działka do dnia 8...
z tym, na nim spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej, a ponadto przyjęcie, że w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wartość przedmiotowej...

II SA/Kr 289/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-07

(tzw. 'opłata planistyczna'), utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia 26 lutego...
spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś (tzw. 'opłata planistyczna')., W uzasadnieniu ww. decyzji organ I instancji...

II SA/Kr 205/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-25

wykorzystania - 164 918,00 zł. Do uzyskanego wzrostu wartości nieruchomości zastosowano następnie stawkę opłaty planistycznej, co dało wysokość opłaty za udział wynoszący 3 część...
opłaty planistycznej wobec braku wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia planu miejscowego ewentualnie uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy...

II SA/Kr 787/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-18

, że do uzyskanego wzrostu wartości nieruchomości zastosowano stawkę opłaty planistycznej, co dało wysokość opłaty części nieruchomości nr 1 na poziomie 9.825,00 zł. Z kolei...
, który wskazał, iż podstawową różnicą warunkującą ustalenie opłat planistycznych w stosunku do J. N. i Z. P. w różnych wysokościach był odmienny stan faktyczny nieruchomości...

II SA/Bk 586/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-04

planu miejscowego na kwotę 43 871 zł, a kwotę jednorazowej opłaty (tzw. opłaty planistycznej) ustalono w wysokości 13 161, 30 zł. W trakcie postępowania zastrzeżenia...
[...] stycznia 2018 r. ustalił opłatę planistyczną. W uzasadnieniu decyzji sformułowano ocenę, że przedłożony operat jest wiarygodnym dowodem w sprawie, w szczególności...

II SA/Kr 903/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-26

w sprawie ustalenia opłaty planistycznej jest wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Wzrost wartości nieruchomości stanowi...
ustalenia opłaty planistycznej może być bowiem definiowany wyłącznie taki wzrost wartości nieruchomości, który jest bezpośrednim następstwem uchwalenia lub zmiany...

II SA/Kr 1428/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-01

o możliwości zapoznania się z ww. operatem, zaś w dniu 14 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja o naliczeniu opłaty planistycznej (znak: [...]). Podniesiono...
z dnia 3 października 2017 r. (znak: [...]) organ ponownie ustalił opłatę planistyczną dla F. J., która to decyzja została uchylona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   56