Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gd 205/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-26

stawkę procentową opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu (tzw. renty planistycznej) na 30 % wzrostu wartości nieruchomości...
w wysokości 30% dało kwotę opłaty w wysokości 6.117,00 zł. Rzeczoznawca majątkowy nie uwzględnił przy obliczaniu opłaty planistycznej wzrostu wartości nieruchomości wynikającego...

II OSK 881/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

ze skargi R. I. spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013 r. nr ... w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 1...
Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013r. znak: ... w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - oddalił...

II OSK 880/14 - Wyrok NSA z 2015-12-04

ze skargi R. I. spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013 r. nr ... w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej 1...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13 maja 2013r., znak: ... w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej - oddalił skargę...

II SA/Kr 714/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

r., Nr [...] , która stanowiła postawę nałożenia opłaty planistycznej. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. II OSK 1208/13 oddalił skargę...
postępowania i zwrot pobranej opłaty planistycznej wpłaconej zgodnie z decyzjami jw. z uwagi na utratę ważności mpzp, na podstawie którego pobrana była ta opłata. W dniu 3...

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1...
zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Ponadto organ wywiódł, że również analiza okresu przedawnienia dokonana na podstawie przepisów...

II OSK 1036/14 - Wyrok NSA z 2015-12-11

2013 r. nr [...]:, 1. ustalił jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 13.095,04 zł (wskazując, że zobowiązana do jej uiszczenia jest E. S.) w związku ze wzrostem...
wartości nieruchomości położonych w K., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr [...], [...] i [...];, 2. stwierdził, że uiszczenie opłaty planistycznej powinno nastąpić...

II SA/Gd 828/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

, że w trakcie procedury planistycznej analizowano |, |ustalenie stawki procentowej i odstąpiono od jej ustalenia. Rada wskazała, że pobranie opłaty jest dopuszczalne m.in. wówczas...
obowiązującego planu. Zatem samo wejście w życie nowego planu nie daje podstaw do pobrania opłaty planistycznej. Rada wskazała,|, |że po analizie sytuacji materialno-prawnej...

II SA/Kr 661/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

podważyć wiarygodność przedmiotowej wyceny. Organ odwoławczy potwierdził również wysokość ustalonej przez organ I instancji opłaty planistycznej., Odnosząc się do zarzutu...
odwołujących Kolegium wyjaśniło, że opłata planistyczna, obliczana jest wyłącznie od wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, w związku z czym organ...

II SA/Lu 347/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-18

na nieprawidłowe zastosowanie art. 36 ust. 4 u.p.z.p. i niesłuszne naliczenie opłaty planistycznej podniosła, że ustawa ta wiąże skutek w postaci obowiązku naliczenia opłaty...
planistycznej z uchwaleniem planu miejscowego. Do uchwalenia planu jako daty kluczowej odwołuje się również art. 37 ust. 1 u.p.z.p., który określa metodologię obliczenia opłaty...

II SA/Sz 970/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-26

przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg '5-Trzebiatowska' (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 2598) ustalił B.W. opłatę planistyczną w wysokości...
, w ocenie Prezydent Miasta K., stanowiły podstawę do ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej. Opłata ta stanowi 30% różnicy między wartością nieruchomości sprzed...
1   Następne >   +2   +5   +10   52