Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 166/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-20

., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą 30% od wzrostu wartości terenu., Ostateczną decyzją z dnia [...]. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze , na wniosek A.P. , stwierdziło nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...]. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki...

II SA/Po 165/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-08-08

, zaś po uchwaleniu planu - [...]zł ([...]m² pod działalność gospodarczą = [...] zł + [...] m² pod poszerzenie drogi = [...]zł)., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną...
powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...]. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium przejście tej działki z mocy prawa...

II SA/Kr 1120/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-19

zagospodarowania przestrzennego., Jeżeli gmina rezygnuje z pobierania opłaty planistycznej w odniesieniu do terenów, których przeznaczenie w uprzednio obowiązującym planie...
zawarta w ustawie nie dotyczy stawki opłaty planistycznej z uwagi na swą treść i cel prowadzenia procedury. Zmiana stawek planu w wersji przyjętej w uchwale była korzystna...

III SA/Lu 344/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Gminy Włodawa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody...
procentowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że Rada Gminy Włodawa, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

II SA/Po 217/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-27

przestrzennego, ustalając w nim m.in. stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości. Projekt planu w powyższej wersji został...
z dnia 12.04.2002 r. była w rzeczywistości stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości 20%. Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej przekazano do publikacji uchwałę...

II SA/Kr 1338/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-15

ponadto, że w zakresie renty planistycznej stosuje się przepis art.36 ust.4 Upizp, a zasady ustalania tej opłaty uprzednio, tj. w dacie podejmowania uchwały o zmianie planu...
., w dacie wyrzekania przez organy administracji publicznej o opłacie skarżąca nie była już jej właścicielką. Podniesiono zarzut, iż opłata 'planistyczna' nie wchodzi w skład...

II SA/Op 329/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-23

(?) ustawy. Jeżeli rada gminy chce określić stawki procentowe opłaty planistycznej, to zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, jest to możliwe tylko wówczas...
na ustalenie rzeczywistej woli organu stanowiącego, polegającej na chęci objęcia opłatą planistyczną nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek objęcia ich decyzją...

II SA/Po 434/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-10

, co nie pozwala należycie skontrolować i ocenić prawidłowość wyliczenia wysokości, tzw. opłaty planistycznej. Odwołująca się Spółka zarzuciła również naruszenie przepisów ustawy...
przepisów Ordynacji podatkowej należy uznać za nietrafny, ponieważ podstawą prawną do orzekania o tzw. opłacie planistycznej są wyłącznie przepisy ustawy o planowaniu...

II SA/Gl 946/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-30

operat szacunkowy prawidłowo uwzględniał powyższy stan prawny, zaś opłata planistyczna została w konsekwencji ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami...
decyzja w przedmiocie opłaty planistycznej nie narusza bowiem prawa materialnego, ani też w toku postępowania organy administracji nie naruszyły reguł procedury w stopniu...

IV SA/Wa 696/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-22

że wójt, burmistrz, albo prezydent miasta ustala opłatę planistyczną w drodze decyzji bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego będącego w istocie umową...
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości., Powyższe oznacza że obciążenie tzw. opłatą planistyczną może nastąpić tylko w razie jednoczesnego zaistnienia czterech...
1   Następne >   +2   +5   +10   30