Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1430/10 - Wyrok NSA z 2010-09-29

opłaty planistycznej w wysokości 0%. Stawka ta dotyczy wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów MN1, MN2, MN3, MN5, MN6, MN7, MN7/L, MN8, MN9...
planistycznej. Określenie stawki procentowej opłaty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia tej opłaty...

II OSK 1232/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą 30% od wzrostu wartości terenu., Ostateczną decyzją z dnia [...] listopada 2001 r. nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w Poznaniu, na wniosek J. i A. K., stwierdziło nieważność wspomnianej decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...] grudnia 1999 r. w części naliczającej opłatę planistyczną...

II SA/Kr 945/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-29

. [...] z dnia 22 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości opłaty planistycznej. Organ I instancji powołał się na art. 36...
nieruchomości. Uchwałą Nr [...] z dnia 19 grudnia 2005 r. Rada Miejska w S. ustaliła stawkę procentową opłaty planistycznej na 30% wzrostu wartości nieruchomości...

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

skargę podniesiono, że organ administracji przyjmuje błędne założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotem wymiaru opłaty planistycznej...
nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzji o wymiarze opłaty planistycznej...

II SA/Wr 639/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-25

od obowiązku pobrania opłaty planistycznej. Przedmiotowa opłata została ustalona w oparciu o operat szacunkowy wskazujący na wzrost wartości nieruchomości działki nr 25/2 na kwotę...
organu I instancji. Podnieśli przy tym, że orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednoznaczne w kwestii opłaty planistycznej, powołując się na wyrok Naczelnego...

II SA/Ol 319/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-28

. i R. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty planistycznej - oddala skargę. Decyzją z dnia 10 października 2008 r...
był do pobrania jednorazowej opłaty. Wójt podał, że wysokość renty planistycznej dla przedmiotowej nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia...

II OSK 483/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie, a nie nieruchomości gruntowe, w skład których owe działki wchodzą. Jednocześnie pełnomocnik...
stwierdził, iż podział geodezyjny nieruchomości w ogóle nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7...

II OSK 485/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

z tym obrotem wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie, a nie nieruchomości gruntowe, w skład których owe działki wchodzą. Jednocześnie...
pełnomocnik stwierdził, iż podział geodezyjny nieruchomości w ogóle nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie...

IV SA/Wa 1256/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-18

warunki dopuszczalności ustalenia opłaty planistycznej, i w konsekwencji tego wskazano, że decyzja organu pierwszej instancji o ustaleniu opłaty planistycznej wydana...
., Przedmiotem skargi jest decyzja organu odwoławczego dotycząca ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu...

II OSK 372/09 - Wyrok NSA z 2010-02-16

przestrzennego tj. w dniu 12 lipca 2000 r., a więc nie było podstaw prawnych do obciążenia ich opłatą planistyczną., Wyrokiem z dnia 27 września 2006 r. (sygn. akt I SA/Gl...
ustalenia samej opłaty planistycznej, albowiem przedmiotowa nieruchomość zbyta została przez małżonków już w roku 2000. W ocenie Sądu, kwestia ta ma jednak znaczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   53