Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 581/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25

(...) października 2007 roku, Nr (...) Prezydent Miasta W. orzekł o:, 1. naliczeniu T. i A. S. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 263.656,95 zł. (dwieście...
.' w Dzielnicy (...) m. .W. (Dz. Urz. Województwa (....) Nr (...), poz. (...)),, 2. pobraniu od T. i A. S. naliczonej opłaty planistycznej poprzez jej wpłatę przez T. i A. S...

II OSK 1634/07 - Wyrok NSA z 2008-12-16

zł (15.057 m2 pod działalność gospodarczą = 642.933,90 zł + 126 m2 pod poszerzenie drogi = 2.683,80 zł). W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną...
nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia [...] grudnia 1999r. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium...

IV SA/Wa 582/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-02

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalono na rzecz J. i W. S. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 263.656,95 zł., należną z tytułu wzrostu wartości udziału...
decyzji ustalającej opłatę planistyczną i wydanie nowej decyzji orzekającej o ustaleniu opłaty w wysokości znacznie wyższej od poprzedniej. Strony zakwestionowały...

II SA/Sz 1113/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty planistycznej oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
. Kierownik Referatu Budownictwa i Architektury Urzędu Gminy w R. powiadomił A. i A. S. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej...

II SA/Łd 1059/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-22

- oddala skargę. Decyzją z dnia [..] Wójt Gminy [..] ustalił H. S. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 8.784,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku...
. W uzasadnieniu wniosła o umorzenie kwoty opłaty planistycznej ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną. Ponadto wskazała, iż organ powinien poinformować...

II OSK 408/07 - Wyrok NSA z 2008-04-15

wystąpiły wszelkie przesłanki ustalenia opłaty planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz...
i że zbycie nawet jednej z tych działek uzasadnia ustalenie jednorazowej opłaty., Sąd wskazał, wbrew stanowisku skarżących, iż obowiązkiem uiszczenia opłaty planistycznej...

II OSK 1316/07 - Wyrok NSA z 2008-11-19

Opłata planistyczna nie może obejomować zmiany wartości działki spowodowanej jej podziałem już po uchwaleniu plamu (art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
). Nawet jeśli strona sprzedała tylko niektóre działki wydzielone już po uchwaleniu planu, to dla obliczenia opłaty planistycznej należy przyjąć stopę wzrostu wartości działi...

IV SA/Wa 1487/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotom wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie, a nie nieruchomości...
wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nieruchomość...

IV SA/Wa 1486/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotom wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie, a nie nieruchomości...
prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nieruchomość...

IV SA/Wa 1489/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

przyjmuje błędne założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotom wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie...
nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
1   Następne >   +2   +5   +10   43