Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SAB/Bd 128/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie...

II OSK 3257/17 - Wyrok NSA z 2018-07-10

Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia [...] 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
instancji wyjaśnił, że ustalenie opłaty planistycznej stanowi konsekwencję podjęcia przez Radę Miasta Lublin w dniu 17 listopada 2005r. uchwały nr 825/XXXV/2005 w sprawie...

II SA/Gd 333/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-18

Gminy z 15 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty planistycznej należnej od H. K. oraz L.K. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w sprawie wskazano, że Wójt Gminy decyzją z 15 czerwca 2007 r. ustalił H. K. ora L. K. opłatę planistyczną., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 25 października 2007 r...

IV SA/Wa 2236/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

. orzekającej o ustaleniu ww. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. w zw. z art. 105 § 1 oraz art...
faktyczny i prawny., Decyzją z [...] maja 2017r. Prezydent ustalił B. U. (dalej jako skarżąca) jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 463 536 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Lu 802/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-22

ze skargi Spółki C. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
planistyczną) w wysokości [...] zł;, - w pkt 2 sentencji - wskazał, że opłatę ustaloną w pkt 1 należy uiścić na podany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji...

II SA/Kr 806/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-18

[...]zł., Odwołanie od decyzji złożył M. K. kwestionując prawidłowość operatu szacunkowego stanowiącego podstawę naliczenia opłaty planistycznej. Jego zdaniem operat...
także na nieprawidłową stawkę procentową zastosowaną w obliczeniu opłaty planistycznej. Odwołujący się podniósł także, iż nie zawiadomiono go o wszczęciu i zakończeniu...

II SA/Ke 160/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-26

przeznaczenia wyniosła odpowiednio 59000 zł i 18200 zł, tj. łącznie 77200 zł. Zatem podstawa do ustalenia opłaty planistycznej (równa różnicy wartości nieruchomości) wyniosła 50900...
tego, czy w okolicznościach faktycznych sprawy, które nie były sporne, istniała podstawa do nałożenia tej opłaty (nazywanej też opłatą planistyczną), na osobę...

II SA/Gd 316/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-01

utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia 11 września 2017 r., nr [..], ustalającą opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obejmującej działkę...
wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. Stawka procentowa opłaty planistycznej dla tego obszaru wynosi 30%. Natomiast w poprzednio...

II OSK 1626/16 - Wyrok NSA z 2018-05-24

opłaty planistycznej jest wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu oraz jej zbycie przez właściciela. Z treści tego przepisu nie wynikało, że zbywający...
. Ustawodawca akceptuje nie obciążanie opłatą planistyczną właściciela nieruchomości, którego udziałem jest przysporzenie majątkowe polegające na wzroście wartości...

II SA/Sz 732/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-13

opłaty planistycznej. Ustalenie i pobranie owej opłaty może jednak nastąpić jedynie po jednoznacznym stwierdzeniu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego...
, który zawiera wytyczne dotyczące naliczania opłaty planistycznej w sposób zgodny z zasadami konstytucyjnymi, w sytuacji, gdy wskutek zaniechań w realizacji zadań planistycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   61