Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 979/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

numerami [...], [...] i udziału w działce [...], Wójt Gminy wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy...
obrębu B. i zbyciem prawa własności tych nieruchomości przed upływem 5 lat od uchwalenia zmian tego planu. W uzasadnieniu organ określił wysokość opłaty planistycznej...

II OSK 1623/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego w nawiązaniu do sprzedaży w dniu 2 marca 2011 r. działek...
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił T.G. opłatę planistyczną w wysokości 126.000 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Kr 1521/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 8 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T...
Burmistrza T. z 24 sierpnia 2015 r., znak: [...] w pkt. 1 ustalającej wysokość jednorazowej opłaty planistycznej na rzecz Gminy T. w wysokości 2.235,00 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Go 1052/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-24

M.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r...
. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. Prezydent Miast ustalił opłatę planistyczną w wysokości 7.550, 00 zł dla M.I., z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

niejawnym sprawy ze skargi T. G. i Z. G. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz...
Wydziału Budżetowo - Księgowego Dzielnicy [...] polegającą na niewypłaceniu, po stwierdzeniu przez SKO nieważności decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej...

II SA/Go 669/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-16

zagospodarowania przestrzennego. Zaistniały zatem przesłanki do wszczęcia postępowania w celu ustalenia opłaty planistycznej. Wójt wskazał, że z uzyskanego operatu rzeczoznawczy...
bezpodstawnej i w ogóle nienależnej w omawianym przypadku) opłaty planistycznej. Powyższa nierzetelność wyceny wynika w pierwszym rzędzie z całkowitej rozbieżności kryteriów...

II SA/Gl 272/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-07

charakter. Błędne jest też odwoływanie się do przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji gdy opłata planistyczna nie jest podatkiem. W odniesieniu do niej odesłanie...
katalog takich należności (na co wskazuje wyrażenie 'w szczególności'). W katalogu tym - co prawda - nie jest wskazana wprost opłata planistyczna, co jednak z uwagi...

I SA/Gl 981/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-19

[...] nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza...
[...] nr [...] o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie rozłożenia na raty zapłaty jednorazowej opłaty planistycznej., W uzasadnieniu organ odwoławczy prezentując dotychczasowy przebieg...

II SA/Wr 840/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

u.p.z.p. poprzez obciążenie opłatą planistyczną wszystkich współwłaścicieli zbytej nieruchomości bez określenia, w jakiej wysokości każdy z nich zobligowany...
decyzja ustala na ich rzecz opłatę planistyczną bez określenia, w jakiej wysokości każde z nich zobligowane jest do jej poniesienia. Według nich, nie może ulegać wątpliwości...

II SA/Wr 839/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

. 4 u.p.z.p. poprzez obciążenie opłatą planistyczną wszystkich współwłaścicieli zbytej nieruchomości bez określenia, w jakiej wysokości każdy z nich zobligowany...
ustala na ich rzecz opłatę planistyczną bez określenia, w jakiej wysokości każde z nich zobligowane jest do jej poniesienia. Według nich, nie może ulegać wątpliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   45