Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 1193/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-06

Obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty /renty planistycznej/ pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu...
nie może być wyższa niż 30 procent wzrostu wartości nieruchomości. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy ustalenie wysokości tej opłaty /określanej jako renta planistyczna...

IV SA 2042/00 - Wyrok NSA z 2002-07-09

ją w terminie 5 lat od chwili zmiany planu, istniała podstawa do pobrania jednorazowej opłaty stanowiącej rentę planistyczną., Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty...

III SA 1361/02 - Postanowienie NSA z 2002-09-27

. (...) w przedmiocie opłaty administracyjnej - postanawia odrzucić skargę. Rada Gminy N. w par. 1 pkt 3 uchwały (...) z dnia 28 grudnia 2000 r. wprowadziła opłatę...
tej opłaty na 50 zł od jednego wnioskodawcy. Jako podstawę prawną uchwały powołała między innymi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

II SA/Gd 2246/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-16

nie legalizują samowoli budowlanej. Także nie mają tu znaczenia kwestie faktyczne związane z dokonywaniem opłat za używanie terenu., Rację ma strona skarżąca, że decyzja rozbiórkowa...
budowlane, a jedynie wspomniał o sprzeczności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami planistycznymi., To stanowisko organu I instancji nie jest trafne. Wykazanie się ww...