Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Sz 732/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-17

zarzutów egzekucyjnych wniesionych przez spółkę A. przeciwko tytułowi wykonawczemu numer [...] wystawionemu w związku z ustaleniem opłaty planistycznej dla Spółki...
. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ wskazał, iż wierzytelność dotycząca opłaty planistycznej została ustalona decyzją z dnia 9 stycznia 2013 r., która stała...

I SA/Sz 134/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-10

[...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie uznania niedopuszczalności zarzutu [...] zwanej dalej 'spółką', dotyczącego nieistnienia obowiązku zapłaty opłaty planistycznej...
'[...]', opłatę planistyczną ustaloną decyzjami [...], spółka w piśmie z dnia [...] r. złożyła następujące zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego:, 1...

II OSK 137/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w K. z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie zwrotu opłaty planistycznej., Wyrok ten został wydany w następującym stanie...

II SA/Gd 753/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-26

, nr [...], ustalającą wysokość opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] (obręb [...]) położonej w R. w rejonie ulicy O. w wyniku uchwalenia...
postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego w nawiązaniu do sprzedaży w dniu 2...

II OSK 1882/14 - Wyrok NSA z 2014-11-25

wartość terenów, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie...
ust.1 pkt 1 w zakresie symbolu 'Ru'. Jeżeli nawet przyczyną stwierdzenia nieważności przynajmniej części postanowień było nieustalenie opłat planistycznych...

II OSK 859/13 - Wyrok NSA z 2014-10-16

. W uzasadnieniu odwołania podniosła, że pobranie opłaty planistycznej jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jej wartość ulegnie wzrostowi na skutek określenia...
gruntowej, składającej się z działek o nr: A i B, przed i po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia opłaty planistycznej. Biegła...

II SA/Sz 253/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

. Decyzją nr [...] Burmistrz Miasta ustalił dla E. Spółki jednorazową opłatę planistyczną w wysokości [...] zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej położonej...
zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że opłata planistyczna wiąże się z obiektywnym wzrostem wartości nieruchomości, nie zaś z ceną nieruchomości...

II OSK 915/13 - Wyrok NSA z 2014-10-24

postanowieniem z dnia 31 maja 2006 r., Prezydent m.st. Warszawy ustalił K. K. i J. K. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 415.843,95 zł, należną z tytułu wzrostu...
Nr [...] z dnia [...] listopada 2011 roku orzekł o naliczeniu K. K. i J. K. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 786.353,00 zł., Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli K. K...

II SA/Kr 7/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie norm planu. Stwierdzenie...
było nieustalenie opłat planistycznych, co do tych obszarów sąd zobligowany był zawrzeć w uzasadnieniu precyzyjne wyjaśnienia w tym względzie w odniesieniu do konkretnie...

II SA/Kr 924/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-01

Odwoławczego w [...] z dnia 24 kwietnia 2014 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
opłatę planistyczną w wysokości 24 207,87 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, części działki nr [....] obręb B. o powierzchni 0,3637 ha na skutek uchwalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   45