Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 309/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wójt Gminy [...] decyzją z [...] czerwca 2007 r. ustalił H.K. oraz L.K. opłatę planistyczną w związku ze zbyciem prawa własności nieruchomości...
planistyczną. Argumentowała, że nieruchomość, w związku z której zbyciem ustalono tę opłatę, stanowiła majątek osobisty jej męża - L.K., który zmarł w styczniu 2011 r. W związku...

IV SA/Wa 1754/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2020 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
) od decyzji Burmistrza Miasta [...] (dalej: organ I instancji) z 27 maja 2020 r. znak [...] ustalającej opłatę planistyczną w kwocie 128 218,95 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Gl 229/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-20

nieruchomości wyniósł 38 877,00 zł, co przy zastosowaniu 30 % stawki opłaty planistycznej daje opłatę planistyczną w wysokości 11 663,10 zł. Zmiana sposobu przeznaczenia...
prawne i faktyczne dotyczące wycenianej nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Zdaniem organu I instancji operat szacunkowy może stanowić podstawę...

IV SA/Po 1013/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-04

z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej oddala skargę w całości. Decyzją z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] Burmistrz T. (dalej...
tego rozstrzygnięcia Kolegium oceniło, że w niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie warunki do ustalenia przez organ I instancji jednorazowej opłaty (renty) planistycznej...

II SA/Ol 965/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia ... nr ... w przedmiocie opłaty planistycznej - oddala skargę. W dniu 4 grudnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu...
') z [...] w przedmiocie opłaty planistycznej. Skarga ta została przekazana tutejszemu Sądowi przez Kolegium wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę., Jak wynika zaś z przekazanych...

II OSK 1569/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

. 61 § 1 K.p.a. oraz istotnie informowało o 'wszczęciu' postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej, to nie stanowiło ono pierwszej czynności mającej...
do ustalenia opłaty planistycznej., Jednocześnie - uwzględniając przedstawione powyżej kwestie Kolegium stwierdziło, że - zgodnie z opinią Komisji - skoro wskazane błędy metodyczne...

II OSK 1567/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

przepis art. 61 § 1 K.p.a. oraz istotnie informowało o 'wszczęciu' postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej, to nie stanowiło ono pierwszej czynności...
bazę do ustalenia opłaty planistycznej., Jednocześnie - uwzględniając przedstawione powyżej kwestie Kolegium stwierdziło, że - zgodnie z opinią Komisji - skoro wskazane...

II OSK 1568/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

K.p.a. oraz istotnie informowało o 'wszczęciu' postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej, to nie stanowiło ono pierwszej czynności mającej charakter...
opłaty planistycznej., Jednocześnie - uwzględniając przedstawione powyżej kwestie Kolegium stwierdziło, że - zgodnie z opinią Komisji - skoro wskazane błędy metodyczne mające...

II OSK 1566/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

K.p.a. oraz istotnie informowało o 'wszczęciu' postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej, to nie stanowiło ono pierwszej czynności mającej charakter...
opłaty planistycznej., Jednocześnie - uwzględniając przedstawione powyżej kwestie Kolegium stwierdziło, że - zgodnie z opinią Komisji - skoro wskazane błędy metodyczne mające...

II SA/Łd 926/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-30

roku sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
do określonej w uchwale stawki procentowej (25%), ustalono jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 13 820,00 zł., Odwołanie od powyższej decyzji złożyła W.P., wnosząc o ponowne...
1   Następne >   +2   +5   +10   52