Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 335/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-25

2005r., znak: IBNM.[...] ustalającą opłatę planistyczną w wysokości 7240zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr 155/10 o pow. 1500m położonej w M., będącej...
ustalającą opłatę planistyczną. Bez znaczenia jest również okoliczność, iż skarżący nie znali przepisów umożliwiających ustalenie opłaty planistycznej ani swojego prawa...

II SA/Rz 763/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

o wysokości stawki procentowej, według której wójt /burmistrz albo prezydent miasta/ ma ustalić, a następnie pobrać opłatę planistyczną nie należy do rady gminy...
/w tym zakresie rada gminy nie ma kompetencji/., Takie jednakże kompetencje rad do określenia stawek procentowych służących ustaleniu opłaty planistycznej wynikają wprost z przepisu...

II SA/Gl 305/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-24

szacunkowego z dnia [...] r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana mgr inż. J. P. Opłata planistyczna w odniesieniu do działki nr [...] wynosi [...] zł...
się ustalenia niższej opłaty planistycznej z uwagi na swoją trudną sytuację zdrowotną. Podniosła, iż w [...] roku była w Urzędzie Gminy informowana, że teren...

II SA/Po 1118/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-05-30

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zachodzą w omawianej sprawie przesłanki wymierzenia jednorazowej opłaty planistycznej., Odwołanie od powyższej decyzji...
z dnia [...].07.2005r. wniósł M. K., W odwołaniu wskazał, iż wcześniejszą decyzją organ I instancji także określił wysokość opłaty planistycznej i decyzja ta w wyniku...

II SA/Po 463/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-09-07

Gminy ustalającej tzw. opłatę planistyczną domagając się jej uchylenia w całości. Odwołująca podnosiła, że organ I instancji błędnie utożsamił sprzedaż nieruchomości...
2004r. podstawą naliczenia tzw. opłaty planistycznej jest zbycie nieruchomości, a nie tylko jej sprzedaż. Pod pojęciem zbycia nieruchomości rozumieć, więc należy...

II SA/Lu 338/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-25

. S. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...]listopada 2005r., znak; Gn.[...] o ustaleniu opłaty planistycznej w kwocie 1.676 zł z tytułu wzrostu wartości...
wzrost jej wartości., Kolegium stwierdziło zatem, że zachodzą przesłanki ustalenia opłaty planistycznej w stawce 20% wzrostu wartości dla terenów mieszkalnictwa...

II SA/Bd 377/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-23

przestrzennego tzw. opłata planistyczna (zwana również rentą planistyczną). Jej istota sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela tej opłaty w razie łącznego...
jednorazowej opłaty planistycznej., W dalszej części uzasadnienia Kolegium wskazało na treść operatu szacunkowego, z której wynika, że zmiana planu zagospodarowania...

II SA/Lu 216/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę. Samorządowe Kolegium...
uzasadniające wydanie w stosunku do R.A.W. decyzji ustalającej opłatę planistyczną, gdyż:, - uchwała Nr XLIV/285/2002 Rady Gminy z dnia 13 września 2002 r. w § 17 ust. 2 ustala...

II SA/Lu 181/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę II SA/Lu 181/06, U z a s a d...
Gminy (Dz.Urz.Woj.Lub. nr 122 z dnia 18 października 2002 r.) ustalił opłatę planistyczną od wzrostu nieruchomości (działki nr geod. [...] w Z.) objętej zmianą planu...

II SA/Łd 1104/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-08

: 16/16, 16/17, 16/18, 16/19 i 16/20 o powierzchni ogólnej 15094 m2, uregulowanej w [...], w wysokości 37 015,80 zł;, 2/ wyliczoną opłatę planistyczną pomniejszył o kwotę...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała wzrost wartości nieruchomości skarżącej., Ustalając wysokość opłaty planistycznej organ I instancji oparł...
1   Następne >   +2   +5   +10   35