Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Bd 290/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

z [...] grudnia 2006r. , numer [...], ustalił dla J. S. K., A. K., E. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
opłaty planistycznej w wysokości [...] zł zaliczył odszkodowanie w wysokości [...] zł . Pozostała część opłaty planistycznej tj. kwota [...] zł została przez strony...

II SA/Go 282/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-13

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Prezydent Miasta orzekł:, ustalić opłatę planistyczną w wysokości 26.329,20 zł...

II SA/Gl 978/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

. 2 na kwotę - 39 790,00 zł,, 11. prawa własności dz. 4 na kwotę - 17 110,00 zł co przy 20% stawce opłaty planistycznej daje opłatę w wysokości 24 790,00 zł., Dokonując...
nieruchomości przed jego uchwaleniem., Zgodnie z art. 37 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 3 u.p.z.p. postępowanie w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Gd 477/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

zdanie pierwsze ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ wskazał, że aby pobrać opłatę planistyczną należy zbadać okoliczności sprawy pod względem...
w nim zawarte stają się powszechnie obowiązujące i od tego momentu wywołują skutki prawne to, ustalenie opłaty planistycznej nie odnosi się do skutków prawnych lecz do skutków...

II SA/Sz 391/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-09

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
%. Ponadto, w planie ustalono dla przedmiotowego terenu stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości., Następnie organ podał, że w dniu...

II OSK 475/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

notarialnego 22 grudnia 2010 r., 2.4. Wójt Gminy K. decyzją z [...] kwietnia 2014 r. ustalił M. i M.I. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 61 735,25 zł z tytułu...
sprawie jest ta okoliczność, że w odniesieniu do nieruchomości objętej opłatą z tytułu wzrostu wartości (tzw. ulepszenie planistyczne) nastąpiły dwie zmiany pierwotnego...

IV SA/Po 725/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-09

Ś. . z [...] grudnia 2020r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej., Zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak wynika z jej uzasadnienia...
. Urz. Woj. [...]. z dnia [...] lutego 2015 r., poz. [...]), w którym ustaliła 10% stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. 'renty planistycznej...

IV SA/Po 490/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-24

w K. (zwanej też dalej 'Spółką' lub 'Skarżącą'), utrzymało w mocy decyzję Burmistrza J. z [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej...
w uzasadnieniu wyjaśniło, że podstawą ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości był sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę...

IV SA/Po 492/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-24

decyzją z [...] lutego 2021 r. - SKO w uzasadnieniu wyjaśniło, że podstawą ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości...
zieleni urządzonej oraz terenowych usług sportu i rekreacji, które występuje bardzo rzadko na lokalnych rynkach nieruchomości. W procedurze opłaty planistycznej...

IV SA/Po 491/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-24

na wstępie decyzją z [...] lutego 2021 r. - SKO w uzasadnieniu wyjaśniło, że podstawą ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości...
pod tereny zieleni urządzonej oraz terenowych usług sportu i rekreacji, które występuje bardzo rzadko na lokalnych rynkach nieruchomości. W procedurze opłaty planistycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   39