Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 477/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

zdanie pierwsze ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ wskazał, że aby pobrać opłatę planistyczną należy zbadać okoliczności sprawy pod względem...
w nim zawarte stają się powszechnie obowiązujące i od tego momentu wywołują skutki prawne to, ustalenie opłaty planistycznej nie odnosi się do skutków prawnych lecz do skutków...

II SA/Sz 391/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-09

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
%. Ponadto, w planie ustalono dla przedmiotowego terenu stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości., Następnie organ podał, że w dniu...

III FSK 3214/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-05

opłaty planistycznej, a wynik postępowania ma wpływ zarówno na sprawę dotyczącą ustalenia opłaty planistycznej, jak i na możliwość przypisania odpowiedzialności...
wydania wyroku skazującego w prowadzonej sprawie karnej będą zachodziły przesłanki do wznowienia postępowania o ustalenie opłaty planistycznej, prowadzonego przez Wójta...

II SA/Sz 389/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
., nr [...] w sprawie ustalenia opłaty planistycznej., W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wyjaśnił, że organ I instancji, decyzją z dnia [...] stycznia 2021 r. ustalił Spółce...

I OSK 2115/20 - Wyrok NSA z 2021-01-26

notarialny sprzedaży, Rep. A nr 6.933/2016), to spełniły się przesłanki do ustalenia opłaty planistycznej. Organ wyjaśnił, że za dowód wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości...
., Odwołanie od powyższej decyzji wniosła A. L. podnosząc, że opłata planistyczna za sąsiedni grunt, o trzykrotnie większej powierzchni, ustalona została w wysokości znacznie...

II SA/Gd 185/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-25

. (dalej także jako: 'skarżących') o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości działki...
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.; dalej jako: 'u.p.z.p.'), Wójt Gminy zobowiązał skarżących do uiszczenia opłaty planistycznej w wysokości...

II SA/Po 672/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-09-13

., nr [...], ustalającą opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu sprzedaży przez skarżącego prawa własności nieruchomości położonej w K., dla której Sąd Rejonowy w K...
zaciągnął kredyt bankowy. Konieczność zapłaty naliczonej opłaty planistycznej, która może okazać się - w wyniku rozstrzygnięcia Sądu - nienależna, nie pozostanie obojętna...

II SA/Gd 184/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-25

. (dalej także jako: 'skarżących') o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości działki...
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.; dalej jako: 'u.p.z.p.'), Wójt Gminy zobowiązał skarżących do uiszczenia opłaty planistycznej w wysokości...

IV SA/Wa 1568/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-18

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Zarządu [...] z [...] lutego...
Zarządu Dzielnicy [...] W. z [...] lutego 2019 r. nr [...], którą ustalono opłatę planistyczną na kwotę 26 485,80 zł oraz nałożono na Z. B. obowiązek jej uiszczenia...

II SA/Wr 336/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-26

[...] stycznia 2020 r. Z-ca Burmistrza S. ustalił jednorazową opłatę, tzw. rentą planistyczną, w kwocie 81.211, 20 zł. z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...
obowiązującego m.p.z.p. wysokość opłaty planistycznej stanowi 30% liczonej kwoty wzrostu wartości nieruchomości opłata planistyczna ustalona została w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   15