Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 539/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-23

, iż właściwy organ 'może wprowadzić dodatkowe opłaty' roczne oznacza, że organ ten działa według uznania administracyjnego, a więc ma prawo wyboru treści rozstrzygnięcia, byleby...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 23 marca 1996 r. (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów za 1995...

OPS 13/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

oraz opłaty roczne. Wojewoda (...) decyzją z dnia 20 września 1995 r. powyższą decyzję utrzymał w mocy., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego, modyfikowanej następnie...
późniejszymi pismami, małżonkowie W. zarzucili, że w zaskarżonej decyzji niesłusznie naliczono należność i opłaty roczne od całej powierzchni działek, gdy w rzeczywistości...