Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Bd 668/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
wejścia w życie powyższego planu nie upłynęło 5 lat, natomiast wartość nieruchomości wzrosła, z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej...

II SA/Bd 667/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W związku z tym organ w dniu [...] lipca 2020 r. wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej...

II SA/Po 174/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-05

., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] Burmistrz ustalił opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości składających się z działek...
i ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, mimo że nie zachodziły przesłanki wydania decyzji (decyzja wydana bez podstawy prawnej, z rażącym...

I SA/Po 268/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-13

na tle stanu faktycznego sprawy, w której w dniu [...] lipca 2020 r. skarżący w związku ze zbliżającym się terminem spłat rat opłaty planistycznej z tytułu wzrostu...
czy ruchomych przedmiotów o wartości powyżej [...] zł., Organ pierwszej instancji, odmawiając odroczenia terminu płatności opłaty planistycznej za 2020 r. w łącznej...

IV SA/Po 854/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-26

. (zwanego też dalej 'Skarżącym'), utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy S. z [...] kwietnia 2021 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia tzw. opłaty planistycznej., Powyższe...
w sprawie ustalenia tzw. opłaty planistycznej w związku ze zbyciem nieruchomości obejmującej ww. działkę., W toku postępowania rzeczoznawca majątkowy, M. W., sporządził...

II SA/Gl 1497/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 164.616,75 złotych. Wobec wniesionego odwołania przez pełnomocnika Spółki Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach (dalej...
1.389.643,58zł oraz dla przeznaczenia (2KDZ i 3KDZ) - 108.198,75zł, co w sumie po zastosowaniu stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej (30% dla U oraz 5...

IV SA/Po 853/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-28

'), utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy S. z [...] kwietnia 2021 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia tzw. opłaty planistycznej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło...
ustalenia tzw. opłaty planistycznej w związku ze zbyciem nieruchomości obejmującej ww. działki., W toku postępowania rzeczoznawca majątkowy, M. W., sporządził operat szacunkowy...

IV SA/Po 855/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-28

'), utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy S. z [...] kwietnia 2021 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia tzw. opłaty planistycznej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło...
nr [...] o powierzchni [...] ha oraz nr [...] o powierzchni [...] ha, w wysokości [...] zł, na skutek uchwalenia m.p.z.p. ('opłatę planistyczną'). W uzasadnieniu decyzji...

II SA/Gl 1278/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-08

dla skarżącego opłatę planistyczną w kwocie 3.485,00 zł z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości., W uzasadnieniu organ I instancji stwierdził, że w poprzednio...
, zaś po jego uchwaleniu 15.680,00 zł. Tym samym wzrost wartości nieruchomości wyniósł 13.940,00 zł, co przy 25% stawce opłaty planistycznej daje opłatę w wysokości 3.483,00 zł...

II SA/Kr 1303/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-16

, co przy zastosowaniu stawki opłaty planistycznej, określonej w § 35 uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XXVII/284/2016 z 08.09.2016 r., wynoszącej 30 % dla terenów...
nieruchomości przed uchwaleniem i po uchwaleniu planu miejscowego., W konkluzji organ stwierdził, że opłata planistyczna została ustalona na podstawie operatu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14