Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 477/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-10

. uchwała jest nieważna od początku, tj. od chwili jej podjęcia. Na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej zasadne było w ocenie organu I instancji pominięcie...
nowego planu miejscowego i faktycznego sposobu wykorzystywania terenu i wynosi 125 723 zł. Zatem opłata planistyczna wynosi 20% x 125 723 zł = 25 144,60 zł., W związku...

II SA/Bd 668/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
wejścia w życie powyższego planu nie upłynęło 5 lat, natomiast wartość nieruchomości wzrosła, z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej...

II SA/Sz 561/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-08

[...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z [...] kwietnia 2022 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. (dalej...
[...], w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym [...] o pow. [...] ha, położonej...

II SA/Sz 565/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-08

[...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z [...] kwietnia 2022 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. (dalej...
[...], w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym [...] o pow. [...] ha, położonej...

II SA/Sz 563/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-06

. z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] grudnia 2021 r., znak [...], wydaną na podstawie art. 104...
. w gminie K. (Dz. Urz. Woj. Z. z dnia [...] lipca 2018 r. poz. [...]), Wójt Gminy K., w punkcie 1 ustalił opłatę planistyczną w wysokości [...] zł, z tytułu wzrostu...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

zawyżeniu wartości opłaty planistycznej w wysokości 30% w sytuacji, w której obszar nieopodal L. jest jednym ze słabiej rozwiniętych obszarów Polski, zatem narzucenie opłaty...
. 1 u.p.z.p. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i znaczne przekroczenie przysługującego Gminie N. D. władztwa planistycznego poprzez ustalenie wartości opłaty...

II SA/Bd 667/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W związku z tym organ w dniu [...] lipca 2020 r. wszczął postępowanie celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej...

II SA/Sz 564/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-22

z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej oddala skargę. 1. Wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2018 r. K. S. (dalej przywoływany jako: ‘Skarżący...
30 grudnia 2021 r. Organ I instancji ustalił stronie opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego...

II SA/Po 174/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-05

., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] Burmistrz ustalił opłatę planistyczną w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości składających się z działek...
i ustalenie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, mimo że nie zachodziły przesłanki wydania decyzji (decyzja wydana bez podstawy prawnej, z rażącym...

II SA/Rz 625/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-04

ww. uchwały wysokość opłaty planistycznej stanowi 30% liczonej od kwoty wzrostu wartości nieruchomości. Wartość działki, która została zbyta w wyniku wprowadzenia planu...
przez urzędnika, że opłata planistyczna wyniesie maksymalnie 15 000 zł, po czym organ wydał decyzję ustalającą opłatę w kwocie 56 651,40 zł;, ­ brak należytego...
1   Następne >   +2   +5   +10   55