Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 595/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 1288,90 zł w związku z dokonanym w dniu 6 sierpnia 2009 r. zbyciem...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww...

II SA/Po 60/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-14

jednorazowej opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm...
zmarłego: E. L., E. O., J. K., M. K., M. K., R. W., R. K., Decyzją z dnia [...] 2009 r., nr [...] Wójt Gminy Ł. ustalił wobec U. K. jednorazową opłatę planistyczną...

II SA/Gd 607/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 1.016,60...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu...

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 stycznia 2013 r., nr [...], wydaną w postępowaniu odwoławczym...
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

II SA/Gd 601/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił D. G. opłatę planistyczną w wysokości 918,70 zł w związku z dokonanym w dniu 2 września 2009 r...
specjalistycznym. Dla przedmiotowego terenu, zgodnie z § 4 pkt 34 planu, ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 10%. Przed dniem wejścia w życie ww. planu...

II OSK 1956/11 - Wyrok NSA z 2013-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. oddala skargę...
Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz decyzję Wójta Gminy G...

II SA/Lu 532/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-30

jako działki nr [...], [...] i [...];, - w pkt 2, że uiszczenie opłaty planistycznej winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, na konto...
przestrzennego piętnastoprocentową stawkę opłaty planistycznej, organ nałożył na E. S. obowiązek uiszczenia takiej opłaty w wysokości 13.095,04 zł., E. S. wniosła odwołanie...

I SA/Sz 357/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-11

z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia 4 marca 2013 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie...
zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że K. I. Spółka z o.o....

II SA/Kr 1127/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

, a tym samym, brak podstaw do naliczenia opłaty planistycznej. Skutkiem wydania orzeczenia TK jest dodanie przez ustawodawcę, do przepisu art. 87 ustawy o planowaniu...
w rezultacie uchwalenia nowego planu miejscowego i przesądziłaby o zasadności naliczenia opłaty planistycznej., Kolegium ustaliło, że mocą zapisów Uchwały Nr [...] Rady...

II SA/Kr 1128/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

wynikającego z art. 37 ust. 3 w zw. z art. 37 ust. 4. Przepisy o rencie planistycznej nie dają podstaw do wyznaczenia terminu na uiszczenie tej opłaty gminie ani naliczania...
nie znajduje zastosowania, a tym samym, brak podstaw do naliczenia opłaty planistycznej. Skutkiem wydania orzeczenia TK jest dodanie przez ustawodawcę, do przepisu art. 87...
1   Następne >   +2   +5   +10   48