Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPS 3/09 - Uchwała NSA z 2009-12-10

stwierdził, że w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła ze względu na uchwalenie miejscowego planu, należało pobrać jednorazową opłatę planistyczną...
do naliczenia opłaty planistycznej. W opinii Prokuratora wnoszącego skargę kasacyjną nie można skutecznie powoływać się w tej mierze na uchwałę składu pięciu sędziów NSA z dnia...

II OSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-05-25

podatkowe zbędnym., Opłata planistyczna ma charakter podatku, bowiem odpowiada jego cechom. W doktrynie przyrównuje się ją do podatku od przyrostu wartości nieruchomości...
spowodowanego zmianą zapisu planu ( patrz; glosa A. Borodo do wyroku NSA z dnia 7 listopada 2001 OSP 2003/2/1)., Opłaty planistyczne stanowią dochód gminy, co wcześniej...

II SA/Po 903/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-01

+ [...]m² pod poszerzenie drogi i pod drogę = [...]zł), co oznacza wzrost wartości wynoszący [...]zł., W uchwalonym planie przewidziano opłatę planistyczną odpowiadającą...
nieważność powołanej na wstępie decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia 27 grudnia 1999r. w części naliczającej opłatę planistyczną dla działki nr [...]. Zdaniem Kolegium...

II OSK 1633/08 - Wyrok NSA z 2009-10-21

do uchwalenia stawek procentowych służących naliczeniu opłat planistycznych rada gminy nie może realizować, bowiem takiego upoważnienia dla niej na gruncie przepisów...
z niej przez organ powinno nastąpić poprzez wydanie decyzji o ustaleniu stawki procentowej opłaty planistycznej.', Organ nie miał obowiązku uzasadnienia zastosowania stawki 20...

II SA/Sz 978/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-30

z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. W planie ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wysokości 5% dla całego terenu objętego...
. [...] zł., Pismem z dnia [...] r. A. Z. A., działając przez pełnomocnika, wniósł uwagi do prowadzonego postępowania oświadczając, iż:, 1. opłata planistyczna należna jest gminie...

II OSK 1833/07 - Wyrok NSA z 2009-01-14

innej nieruchomości gruntowej niż ta, której sprzedaż stanowiła przesłankę naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości. Decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej wydana...
o ustalenie wysokości opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości części jego nieruchomości (K. nr ew. grunt. [...]) spowodowanej uchwaleniem planu - obowiązywał...

II SA/Kr 123/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-26

11.0911/72 z 30 kwietnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy W. orzekł:, 1. wysokości jednorazowej opłaty planistycznej w łącznej...
, -działka ewid. nr. [....] o powierzchni 0,1451 ha,, -działka ewid. nr [....] o powierzchni 0,1452 ha, 2. zobowiązał pp K. i W. S. do uiszczenia opłaty planistycznej...

II SA/Lu 333/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-08

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę. Decyzją...
z upoważnienia Prezydenta Miasta L. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej:, - T. Z. w wysokości 53.200 zł, - Ł. O. w wysokości 53.200 zł z tytułu wzrostu wartości...

II OSK 1517/07 - Wyrok NSA z 2009-10-28

w art.36 u.plan.zagos.prz. podmiotu obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej Sąd I instancji uznał za bezzasadny. Uregulowane w tym przepisie roszczenia i obowiązki...
przez nie wyjaśnienie dlaczego w ocenie Sądu przepis ten 'jednoznacznie' wskazuje osobę obowiązaną do uiszczenia opłaty planistycznej w sytuacji, w której literalna treść tego przepisu...

IV SA/Po 688/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

postępowania. W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż wymierzenie opłaty planistycznej w następstwie zbycia nieruchomości, co do której uprzednio zapadła decyzji o warunkach zabudowy...
. Odwołujący wyjaśnił, iż w momencie wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie istniały jakiekolwiek przepisy gminne, które wskazywałyby na stawkę opłaty planistycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   42