Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA 4859/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-07

. dokonali sprzedaży opisanej nieruchomości. Uchwałą Nr '[...]' z 29 kwietnia 1999r. Rada Gminy w D. ustaliła stawkę procentową związaną z naliczaniem opłaty planistycznej...
w sprawie naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, a decyzja w przedmiotowej sprawie została wydana przez organ I instancji 12 lipca 2003r...

II SA/Lu 432/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
terenu między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził pozytywnie...

II SA/Lu 433/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził pozytywnie...

II SA/Lu 431/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

pierwszoinstancyjną decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2004r. o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w postaci...
terenu między innymi pod usługi komercyjne należna opłata planistyczna stanowi 20% wzrostu wartości., W zaistniałych okolicznościach, jurydycznie organ przesądził...

II SA/Lu 965/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-04

[...]. Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę Wójt Gminy decyzją Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2003r...
grudnia 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 17.760,00 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Lu 757/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

[...]Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy z dnia...
., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej dokonano na podstawie art. 36 ust. 3.7 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r...

II SA/Lu 1084/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-07

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: jednorazowej opłaty planistycznej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę Samorządowe Kolegium...
opłatę planistyczną w wysokości 9.520 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, położonej w D...

IV SA 3013/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-06

nieekwiwalentnym, gdy tymczasem opłata planistyczna nosi cechy świadczenia ekwiwalentnego, albowiem jest ona wymierzona tylko wtedy, gdy na skutek działań gminy, w postaci...
, iż w sprawie opłaty planistycznej mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które mają charakter norm powszechnie stosowanych w postępowaniach...

II SA/Ol 172/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-11-05

O. wyliczona tym podejściem wynika z relacji cenowych ukształtowanych przez rynek. Podniesiono nadto, że wysokość opłaty planistycznej ustalona została przez organ pierwszej...
, a poza tym nie można by było uznać, że ewentualnie poczynione rzeczone nakłady miałyby wpływ na wzrost wartości zbytej działki, a zatem naliczona kwestionowaną decyzją opłata planistyczna...

II SA/Ol 171/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-11-05

O. wyliczona tym podejściem wynika z relacji cenowych ukształtowanych przez rynek. Podniesiono nadto, że wysokość opłaty planistycznej ustalona została przez organ pierwszej...
, że ewentualnie poczynione rzeczone nakłady miałyby wpływ na wzrost wartości zbytej działki, a zatem naliczona kwestionowaną decyzją opłata planistyczna...
1   Następne >   +2   +5   +10   12