Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady...
nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł., Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki...

II SA/Sz 479/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-01

z dnia [...] r., nr [...], ustalił M. K. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka...
wzrostu wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, uzyskał operat szacunkowy, w którym rzeczoznawca przyjął...

II SA/Lu 197/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-07

. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
tej nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. 'opłaty planistycznej') w wysokości [...] zł;, - w pkt 2 sentencji - wskazał...

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

. Aktualnie opłata planistyczna stanowi różnicę między wartością wynikającą z obowiązującego planu a wartością korzystniejszą dla strony z dwóch pozostałych kwot. W okresie...
tego postępowania. Odwołując się do art. 922 Kodeksu cywilnego, stwierdziła, że nie ma on zastosowania do opłaty planistycznej jako obowiązku publicznoprawnego., Dodała, że Wójt...

IV SA/Wa 2265/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

. z dnia [...] października 2016 r. [...] i umarzyło w całości postępowanie w sprawie ustalenia G. i E. R. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 15 900 zł z tytułu...
. zawiadomił G. i E. R. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia i pobrania opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

II OSK 1851/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

w W. opłatę planistyczną w wysokości [...]zł, wynikającą ze wzrostu wartości działki nr [...] przy ul. [...] w P. (sprzedanej przez ww. spółkę na mocy aktu notarialnego...
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, od jakiego ustalać można opłatę planistyczną, można rozważać tylko w odniesieniu do podmiotu, który był właścicielem...

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

przez Wójta Gminy S. z tytułu opłaty planistycznej dotyczących działek położonych w G., przeciwko prowadzeniu egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1 z dnia...
, że przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania w stosunku do opłaty planistycznej. Jednocześnie wskazał...

II OSK 517/16 - Wyrok NSA z 2017-11-22

nieruchomości dla celów opłaty planistycznej, przyjmuje się faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości przed uchwaleniem tego planu'., Decyzją z dnia 23 lutego 2015r...
Wskazało, że plan obejmujący teren położony w W. w rejonie ul. L. został uchwalony uchwałą z dnia 29 czerwca 2010r., która przewidywała 30% stawkę opłaty planistycznej...

II OSK 1883/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

następujący stan faktyczny i prawny sprawy., Decyzją z dnia 15 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Choczewo ustalił należną od H. K. i L. K. opłatę planistyczną w wysokości 27.090 zł...
L.K. Tym samym właścicielem, o którym mowa w art. 36 ust. 4 upzp, do którego skierować można decyzję w przedmiocie opłaty planistycznej, był wyłącznie L. K.. Zatem decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   55