Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II OSK 1853/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

tylko, że dąbrowszczacy 'byli realizatorami polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim', podczas gdy motywacja tych osób co wynika z ujawnionych źródeł historycznych...
z ujawnionych źródeł historycznych była ona zróżnicowana. W opinii IPN, którą organ bezdyskusyjnie zaakceptował, przemilczano również pozostałe doświadczenia życiowe...

II SA/Ol 94/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-05

polityki stalinowskiej na Półwyspie Iberyjskim', podczas gdy motywacja tych osób co wynika z ujawnionych źródeł historycznych była bardzo zróżnicowana. Docierający...
nadając nową nazwę ulicy ma dużą swobodę, jednak ograniczony jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Konstytucja RP w art. 87 wskazuje zamknięty katalog źródeł...

II SA/Go 340/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-04

finansowania ujawnienia w studium złóż kopalin podniesiono, że ustawodawca nakładając na gminę obowiązki wynikający z art. 208 p.g.g. nie określił w żaden sposób źródła...
nałożenia ustawowego obowiązku ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w żaden sposób nie wskazano źródeł...

II OSK 2439/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

ustawy o samorządzie powiatowym winien mieć swoje źródło w przepisach prawa administracyjnego, stwierdzić należy, że strona skarżąca nie wykazała, aby zaskarżona uchwała...
w administracji w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony...

II SA/Bk 263/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-13

użytek 'Ws' został ujawniony zarówno w ewidencji gruntów i budynków, jak i w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. NSA podkreślił...
własność stanowią grunty, tego własnością jest woda. W takim przypadku własność gruntu przesądza o własności wody. W tym kontekście fakt ujawnienia Gminy C. B...

II OSK 1015/14 - Wyrok NSA z 2015-12-29

nadania nazwy skwerowi i rondu, brak ujawnienia członkom Rady Miasta O. listy około 100 osób, mieszkańców dzielnicy sprzeciwiających się propozycji Rady [...] i pominięcie...
. Zarzuciły pominięcie głosu mieszkańców przez brak konsultacji społecznych, a także nieujawnienie radnym Miasta O. listy około 100 osób, mieszkańców dzielnicy [...], negatywnie...

II SA/Po 20/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy [...] na cele drogowe. To ostatnie ujawniono na podstawie mapy przygotowanej dla celów projektowych z dnia [...] listopada 2019 r...
[...] (przygotowano ją w związku z potrzebą uporządkowania kwestii garaży zlokalizowanych na tej działce - zob. protokół z sesji Rady [...]), ujawnione zostało, że budynek...

II OSK 424/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że interes prawny, który może zostać naruszony uchwałą o utworzeniu parku kulturowego ma swoje źródło w normach prawa...
materialnego regulujących prawa rzeczowe, w tym z pewnością prawo własności nieruchomości. Obligacyjne tytuły prawne nie mogą stanowić takiego źródła, gdyż umowy...

II OSK 1584/14 - Wyrok NSA z 2016-02-26

, tak kategorycznie sformułowany przepis jest źródłem roszczenia kandydata o nawiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Zaskarżona uchwała pozbawiając skarżącego...
również ujawniona w toku postępowania okoliczność, iż to C. C. wskazał E. M. jako kandydata do Rady Społecznej działającej przy [...] w S. W ocenie Sądu I instancji...

II OSK 1852/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

- ma w zasadzie dużą swobodę, ale ograniczony jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wskazano, iż art. 87 Konstytucji RP wskazuje zamknięty katalog źródeł prawa...
powszechnie obowiązującego na terenie RP, a jednym z tych źródeł prawa są akty prawa miejscowego. Stosownie do art. 87 ust. 2 w zw. z art. 94 Konstytucji RP niektóre uchwały rady...
1   Następne >   +2   +5   +10   25