Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

IV SA/Wa 1612/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

źródła mogą zawierać nieprawdziwe informacje. Dokumenty zostały co prawda zalegalizowane przez konsula, lecz legalizacja polega jedynie na potwierdzeniu podpisu i pieczęci...
się Skarżącego. Z aktów tych wynika zatem, iż ojciec Skarżącego, będący obywatelem polskim, miałby być ujawniony w aktach stanu cywilnego (łącznie z rejestracją urodzin...

II OSK 2311/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

, ani żadnej innej., Sąd wskazał, że jednak kwerenda zasobów Muzeum Palmach ujawniła, iż Z. G. (w toku postępowania administracyjnego nie podnoszono, by z różnicą w pisowni...
konieczne i uzasadnione., Sąd zauważył, że dane ujawnione na oficjalnej stronie Muzeum Palmach są niewątpliwie skąpe (zawierają imię i nazwisko, imię ojca, kraj i rok urodzenia...

II OSK 1154/17 - Wyrok NSA z 2019-03-14

w U. ustalając tę okoliczność na potrzeby ujawnienia tego zapisu w akcie urodzenia skarżącej, a w szczególności, że źródłem tej informacji był przedłożony przez jej rodziców...
urodzenia na podstawie różnych źródeł dowodowych. Sporządzając akt urodzenia skarżącej niemiecki USC takimi dowodami dysponował i uznał, iż są one wystarczające do ustalenia...

II OSK 39/10 - Wyrok NSA z 2010-11-30

, niezależnie od źródła, z którego pochodzi informacja (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2006 r. sygn. akt II OSK 622/05, publ. ONSAiWSA 2006/5/133, wyrok...
musi być zakomunikowana temu adresatowi w formie określonej przepisami prawa. Byt prawny decyzji rozpoczyna się zatem od ujawnienia woli organu na zewnątrz przez skuteczne doręczenie...

II OSK 645/11 - Wyrok NSA z 2012-03-08

mają stałe źródło dochodu na podstawie umów o pracę. Co do właściwości konsula w przedmiotowej sprawie wypowiedział się i ostatecznie przesądził tę kwestię Naczelny Sąd...
wyrażona, czyli ujawniona na zewnątrz (uzewnętrzniona). Według rozpowszechnionego poglądu, znajdującego pełne oparcie między innymi w treści art. 60 Kodeksu cywilnego...

II OSK 2603/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

, że wstąpienie do [...] nie było obiektywnie przymusowe - przepisy nie przewidywały określonych sankcji za brak udziału w tej formacji. W sprawie nie ujawniono żadnych...
był obowiązany dowieść, że udział w danej organizacji nie był przymusowy. Ani organ z urzędu nie ujawnił, ani strona nie przytoczyła wiarygodnie udokumentowanego...