Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 760/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-30

przekazanie sprawozdania [...]WKZ, z określeniem chronologii ujawnionych ruchomych źródeł zabytkowych pozyskanych podczas badań archeologicznych., Skargę na powyższą...
prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność prywatną ujawniono wzmianki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji., Dalej...

VII SA/Wa 2972/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

jedynie ujawniły stan niebezpieczeństwa poprzez przedostawanie się do mieszkania Skarżącego kurzu, pyłu oraz dymu papierosowego, które istotnie zakłócają i uniemożliwiają...
bezobjawowy przebieg a zwłaszcza brak zewnętrznych oznak ulatniania się substancji trujących, należy do zjawisk, które wymagają szczególnej uwagi i dbałości przy ocenie źródła...

VII SA/Wa 241/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

budowlanego arch. J. K. z września 2016 r. i zobowiązał skarżącą do niezwłocznego zawiadomienia organu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych podczas prac...
ceglane nad absydą dawnego kościoła będzie zachowane. Zmianie ulega wyłącznie kształt dachu (kopuły), który otrzyma przekrój półkolisty, znany z zachowanych źródeł...

VII SA/Wa 1977/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

[...] Założenia Urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia [...].07.1965 r., pod numerem [...], zgodnie z załączoną 'Mapą sytuacyjną nieruchomości ujawnionej...
przy [...] w [...], ujawnionej w KW nr [...]., Powyższe orzeczenie organu pierwszej instancji zostało utrzymane w mocy decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...].03.2012 r...

VII SA/Wa 2716/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

Spółki., Organ odwoławczy wskazał następnie, że źródłem kompetencji organu ochrony zabytków do orzekania w przedmiotowej sprawie jest art. 36 ust. 1 pkt 1 u.o.z....
o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. [...]. Źródłem kompetencji organu ochrony zabytków do orzekania w przedmiotowej sprawie...

VII SA/Wa 229/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

faktyczne i nowe dowody muszą zostać ujawnione po wydaniu decyzji ostatecznej,, 2) te okoliczności i dowody musiały istnieć już wcześniej, to jest w chwili wydawania...
. W. Z.) a więc w rzeczywistości stanowią oddzielne, niezależne dokumenty - w dacie wydania Opinii NID o/ [...] już nieaktualne., b) Wznowienie postępowania było koniecznością w związku z ujawnieniem...

VII SA/Wa 1707/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-13

przed zniszczeniem) na inny cmentarz; w rejonie działki nr [...] pozostały zatem części Cmentarza ujawnione w czasie wykopalisk z lat 1971-1973, prowadzonych poza granicami tej działki...
archeologiczna została przedłożona dopiero na etapie postępowania sądowego i nie była analizowana w ramach procedury ujawnienia karty ewidencyjnej zabytku, zwłaszcza...

VII SA/Wa 783/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

o odszkodowanie p-ko Skarbowi Państwa lub Gminie uległy przedawnieniu (zasadniczo z końcem 2010 r.), a zatem realizacja takiego roszczenia nie może być obecnie źródłem...
sfinansowania odbudowy, przy jednoczesnym braku wskazania w decyzji źródeł finansowania odbudowy;, - art. 8 k.p.a., poprzez naruszenie 'słusznego interesu obywatela...

VII SA/Wa 1647/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości stanowi trwale uprawnienia do nieruchomości, podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej. Jest to rodzaj wywłaszczenia nieruchomości...
zobowiązaniowych źródłem prawa do dysponowania nieruchomością może być decyzja administracyjna oraz orzeczenie sądu. Katalog źródeł prawa do dysponowania nieruchomością...

II OSK 234/07 - Wyrok NSA z 2008-03-14

, stan zachowania, postulaty konserwatorskie, bibliografię, źródła ikonograficzne i fotograficzne., Dokumentacja techniczna opracowana w [...] przez inż. S. Z. dotyczyła...
ujawnione, że na skutek zniszczenia zabytek utracił swą wartość historyczną i naukową; a zatem nie spełnione zostały przewidziane w wymienionym przepisie przesłanki...
1   Następne >   +2   5