Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II OSK 221/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

bez tytułu prawnego, a Skarżąca o przejęciu władania nie była nawet powiadomiona. Także bez znaczenia pozostaje kwestia nie ujawnienia w księdze wieczystej ani faktu objęcia...
nieważności decyzji z 1986 r. Ujawnienie określonego stanu prawnego w księdze wieczystej rodzi bowiem wyłącznie skutek prawny w postaci domniemania zgodności ujawnionego...

II SA/Gl 1530/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-14

hipotetyczny stan, niewynikający z danych ujawnionych w rejestrze bądź ewidencji. Zaakcentował, że w ewidencji gruntów dla działki nr 1, jako władający figuruje K. G. (władanie...
, stanowi jedynie prawną konsekwencję tej czynności, potwierdzającą, że pozyskane drewno pochodzi z legalnego źródła., Jednocześnie art. 14a ust. 1 - 3 u.o.l. w zw. z art. 6...

II SA/Gl 1113/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-21

jest bezpośrednim źródłem zagrożenia pożarowego dla lasów. Źródłem zagrożenia jest ruch, a szczególnie proces hamowania pociągu. Praktyka wskazuje na realne zagrożenie pożarem...
od źródła zagrożenia pożarowego i rodzaju tworzonego pasa ochronnego., Przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz...

II SA/Op 509/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-09

, że plantacja borówki może w przyszłości stać się dla nich głównym źródłem utrzymania i stwierdzili, że wbrew ocenie organu działka nr B nie nadaje się pod budowę...
, że strony nie wykazały istnienia 'szczególnie uzasadnionych potrzeb'. Kolegium stwierdziło, że skarżący posiadają mieszkanie i stałe źródło utrzymania, dlatego...

II SA/Ke 465/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-07

w art. 14a in fine, stanowi jedynie prawną konsekwencję tej czynności, potwierdzającą, że pozyskane drewno pochodzi z legalnego źródła. O tym z kolei...
, jakie mogą być to źródła, stanowi art. 23 ust. 4 ustawy, z którego wynika, że ocechowaniu podlega drewno pozyskane wyłącznie na podstawie:, 1) uproszczonego planu urządzenia lasu,, 2) decyzji...

II SA/Gd 394/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-05

z planowanych cięć rębnych (zręby zupełne) po uzyskaniu zgody żyjących współwłaścicieli, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości...
i realizację Planu. Większość czynności gospodarczych jest bardzo kosztowana a jedynym źródłem dochodu pozwalającym właścicielowi nieruchomości na ich wykonanie...

II SA/Łd 288/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-09

dowody zostaną ujawnione po wydaniu decyzji, lecz równocześnie zostaną ujawnione nowe istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, o których nie wiedział organ w chwili...
grudnia 2019 r. sygn. akt I OSK 1874/17 - Lex nr 2768236). Nie ma przy tym znaczenia, czy ujawnione okoliczności lub dowody nie były znane organowi prowadzącemu postępowanie...

II SA/Sz 1414/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-06

w nich stwierdzone. Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i choć może być przeprowadzony...
ujawnione w rejestrze gruntów oraz inwentaryzacji lasu., Z tych powodów skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania., W ocenie...

IV SA/Wa 1713/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający. Odwołanie się do wspominanej regulacji zawartej w ustawie o odpadach w realiach niniejszej sprawie...
domniemania faktycznego, nie wyłączając dowodów ze źródeł osobowych. W tym celu organ winien wyznaczyć skarżącej odpowiedni termin na złożenie takich wniosków, a następnie...

IV SA/Wa 336/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

, powołując się na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wywiodło, że źródłem interesu prawnego określonego podmiotu do udziału w postępowaniu administracyjnym...
w ewidencji gruntów i wskazującego na to, że im, a nie podmiotom ujawnionym w ewidencji gruntów (jako właściciele) przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. Organ...
1   Następne >   2