Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

III SA/Wa 1154/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-06

fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Postępowanie w ww. zakresie wszczęte zostało również wobec małżonki Skarżącego - M. B. (postanowienie o wszczęciu...

IV SA/Wa 3315/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

organu I instancji wnioskodawca nie wykazał, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce., Od powyższego...
. W uzasadnieniu odwołania cudzoziemiec podniósł, że spełnia przesłanki do udzielenia mu zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na posiadanie źródła stabilnego i regularnego...

II OSK 3097/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

to jest mało wiarygodne. Osoba zagrożona w pierwszej kolejności przywołałaby zdarzenie, które jest jego źródłem a nie czekała by ujawnić je dopiero w przyszłości. Skarżąca...
mają tylko te okoliczności wskazywane w nowym wniosku, które zaistniały po wydaniu decyzji ostatecznej. Powołanie się przez cudzoziemca na nowe (nieujawnione) fakty i dowody...

II OSK 3615/18 - Wyrok NSA z 2019-05-30

ujawnieniu natury i źródeł tajnych informacji przyznają stronie pewne gwarancje procesowe. Również w wyroku z dnia 19 września 2017 r. ETPC (Wielka Izba) w sprawie Regner...
prowadziłoby bowiem do ujawnienia treści informacji niejawnych, którym nadana została klauzula 'tajne', stanowiących część materiału dowodowego niniejszego postępowania...

II OSK 3210/18 - Wyrok NSA z 2019-04-05

ze względu na bezpieczeństwo państwa, ale zalecił stosowanie procedur, które nie zagrażając ujawnieniu natury i źródeł tajnych informacji przyznają stronie pewne gwarancje...
członkowskiego w zakresie udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego bezpieczeństwa (art. 346 ust. 1 lit. a TFUE...

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

brzmienie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz art. 73 K.p.a. oraz 74 k.p.a. Stwierdził, że podstawowe źródło regulacji reglamentacji dostępu do informacji...
, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie...

II OSK 2271/16 - Wyrok NSA z 2017-06-22

przytoczył brzmienie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz art. 73 K.p.a. oraz 74 K.p.a. Stwierdził, że podstawowe źródło regulacji reglamentacji dostępu...
, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne...

IV SA/Wa 1074/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

cudzoziemca lub miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydalenie cudzoziemca; na podstawie dołączonych do wniosku materiałów...
zagrożenia dla ujawnienia prawnie chronionych tajemnic; możliwe jest, aby organ w każdym przypadku sporządzał uzasadnienie decyzji, natomiast jego część można uznać...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

przychodów. Powołując się na art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Urząd Skarbowy podał, że przychodów i kosztów ze źródeł...
wolnych od podatku nie łączy się z dochodami z innych źródeł, czyli strata za 1991 r. nie może być odliczona przez Spółkę po upływie zwolnienia w 1994 r. W związku...

IV SA/Wa 1688/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie, cudzoziemiec nie wykazał, aby posiadał stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego...
nie ujawnił żadnych dokumentów, z których wynikałaby podstawa prawna dla legalnego wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, w ocenie Wojewody...
1   Następne >   +2   +5   +10   41