Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II FSK 2080/11 - Wyrok NSA z 2013-05-22

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
w ujawnionych źródłach przychodów., W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśniono, że decyzją z dnia 13 października 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w D. - działając na podstawie...

II SA/Ka 466/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-16

dowodu rodzi powinność ujawnienia ich źródeł., W każdym razie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od powyższego uchybienia, brak jest wszechstronnych rozważań...
- notyfikowana stronie w sposób należyty. Tymczasem organ zaniedbał wskazania źródeł tych informacji. Poza tym istnieje możliwość dowodzenia tez przeciwnych w stosunku...

II SA/Lu 381/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-04

i precyzyjne zrekonstruowanie stanu faktycznego. W szczególności strona, wskazując na źródło swoich informacji, może ujawnić inne źródła dowodowe, które mogą z kolei okazać...
jej źródła - dlaczego strona tylko w jednym z życiorysów powołuje się na pobyt w obozie w Z. i ewentualnie skąd powzięła informację na ten temat, pozwoli na bezsprzeczne...

II OSK 535/12 - Wyrok NSA z 2013-06-25

z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków., Sąd podkreślił, że z powyższego pisma IPN wynika wprost...
służb policyjnych, o których mowa w piśmie IPN, niezależnie od tego źródła, potwierdzili w zeznaniach świadkowie przesłuchani w niniejszej sprawie. Wprawdzie świadek T...

II SA/Po 686/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-08

naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków., Sąd podkreśla, że z powyższego pisma IPN wynika wprost, że nie ulega żadnej wątpliwości...
hitlerowskich służb policyjnych, o których mowa w piśmie IPN, niezależnie od tego źródła, potwierdzili w zeznaniach świadkowie przesłuchani w niniejszej sprawie. Wprawdzie świadek...

IV SA/Po 793/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-06

o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN z 9.3.1993- WRN 8/93- OSNKW 7-8/93/49; OSP 6/94/ 117 z glosą J. Tylmana; WPP 2/94/101 z glosą S. Przyjemskiego...
do Samodzielnego Pułku Łączności. Źródła historyczne wskazują, że rekruci nie brali udziału w walkach zbrojnych. Uprawnienia kombatanckie obejmowały ponad dwuletni okres sięgający...

IV SA/Po 112/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-06

, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN z 9.3.1993- WRN 8/93- OSNKW 7-8/93/49; OSP 6/94/117 z glosą J. Tylmana; WPP 2/94/101 z glosą S...
, która to identyfikacja może (acz nie musi) wpływać na wybór przedmiotu badań, dobór źródeł, sposób wyciągania z nich wniosków i sposób ich prezentacji. Źródła powstałe...

IV SA/Po 492/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-28

zdarzeniach, w tym także politycznych, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków (wyrok SN...
, która to identyfikacja może (acz nie musi) wpływać na wybór przedmiotu badań, dobór źródeł, sposób wyciągania z nich wniosków i sposób ich prezentacji. Źródła powstałe w Niemczech...

II OSK 441/18 - Wyrok NSA z 2020-01-10

strategiczny polegający na przekonywaniu o celowości ujawnienia przez figuranta (syna skarżącego) prawdy związanej z okolicznościami śmierci G.P., a także ograniczeniu...
I instancji, jest ona kluczowa ponieważ podważa istnienie warunków konspiracji. Ujawnienie świadomego podjęcia i przebiegu kontaktów z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów...

IV SA/Wa 1993/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-25

pochodzący z daty po wydaniu decyzji ostatecznej może być źródłem wiedzy co do ujawnienia się nowych okoliczności istniejących w dniu wydania decyzji, to muszą...
1   Następne >   +2   +5   10