Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Rz 903/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

A. ujawnili w złożonych oświadczeniach cały swój majątek i wszystkie źródła dochodu. Wątpliwości w tym zakresie umacniał fakt udzielenia w dniu [...] września 2019 r...
z harmonogramem. Zestawienie ujawnionych w złożonych oświadczeniach źródeł dochodów z ponoszonymi wydatkami (kosztami) poddaje w wątpliwość rzetelność tychże oświadczeń...

II SA/Op 353/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-10

grudnia 2012 r. nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pozostając bez pracy, nie posiada innych źródeł utrzymania, a dochód netto ze stosunku pracy żony...
aktualnego oświadczenia o stanie majątkowym jego rodziny wraz z dokumentami poświadczającymi fakty ujawnione w tym oświadczeniu. Do złożenia takiego oświadczenia wezwał...

II SA/Rz 300/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-07

uprawnionej /zainteresowanej/ lub z urzędu, jeżeli po dniu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń zostaną ujawnione okoliczności:, 1) określone...
wypłatę świadczenia przedemerytalnego i po dniu przejęcia przez ZUS tej wypłaty zostaną ujawnione okoliczności powodujące wznowienie postępowania lub stwierdzenie...

II SA/Go 457/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

stanowiących organach osób prawnych, jeżeli dochody z tych źródeł nie przekraczają miesięcznie połowy najniższego wynagrodzenia,, 2) osiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu...
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z innych źródeł niż określone w pkt 1., Z dniem 1 stycznia 2001 r. treść przepisu art. 37 n uległa zmianie (Dz.U.2001.89.973 art...

II SA/Wa 1658/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-10

ono także faktu, iż w okresie od rozwiązania umowy o pracę do momentu przywrócenia do pracy, strona pozostawała bez pracy i nie posiadała innych źródeł dochodu, zatem...
od rozwiązania umowy o pracę do przywrócenia do pracy, pozostawał bez zatrudnienia, nie posiadając innych źródeł dochodu. W ocenie skarżącego, spełniał on zatem wymagania...

II SA/Wa 1032/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

do wznowienia postępowania, dojdzie w sytuacji łącznego wystąpienia powyższych okoliczności: 1) ujawnione okoliczności faktyczne lub dowody istotne dla sprawy są nowe; 2...
, których ujawnienie może być rezultatem przeprowadzenia dowodów (ujawnienia się dowodów) po wydaniu decyzji, byleby tylko rzecz dotyczyła faktów, które są istotne dla sprawy...

I OSK 4047/18 - Wyrok NSA z 2019-02-07

w [...] do kwoty 28.057,35 zł, która to okoliczność została ujawniona już po podjęciu decyzji I instancji podniesiono, że M. S. winien sam ujawnić dokumenty...
ubiegającej się o umorzenie należności, jego sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. Zgromadzone w sprawie dowody potwierdzają, że skarżący razem z żoną mają stałe źródła dochodu...

IV SA/Wr 5/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

przesłanek dających podstawę o wznowienia postępowania administracyjnego na wniosek strony w tej sprawie. Nie zaszły też żadne nowe okoliczności oraz nie zostały ujawnione...
2268/98; postanowienie NSA z dnia 17.07.2003, sygn. akt II SA/Wr 86/2001) nie zostały ujawnione i nie wystąpiły przesłanki do zmiany bądź uchylenia tej decyzji...

II SA/Ke 323/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-02

, która to okoliczność została ujawniona już po podjęciu decyzji przez organ I instancji podniesiono, że M. S. powinien sam ujawnić dokumenty z tym związane, skoro w dacie 28.12.2017 r...
stałe źródło dochodu w postaci emerytur, odpowiednio w kwocie: 2329,96 zł i 1734,74 zł (do wypłaty). Uwzględniając bezrobotną córkę, z którą wspólnie zamieszkują, organy...

III AZP 12/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-09

przytoczone w sentencji uchwały., W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się rozbieżności...
jednak wspólną ideę, że zasiłek ten nie powinien być wypłacany w okresach, w których bezrobotny bądź osiągnął dochody z innych uznanych przez prawo źródeł, bądź...
1   Następne >   +2   +5   7