Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

VI SA/Wa 2716/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-02

na wykonywanie zarobkowego przewozu osób, jednakże jej nie przedstawił. W dniu kontroli zabrał pasażerki z określonego miejsca, lecz odmówił ujawnienia źródła zlecenia...
mu kolega, nie ujawnił jednak czy użyczenie jest odpłatne. Zapytany o znajomość numeru telefonu umieszczonego na samochodzie, oświadczył, iż kierowcy nie mogą na niego dzwonić...

II SA/Go 841/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-06

podatkowej, tj. ustalających zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ (pkt 2) lub od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat (pkt 3). Zdaniem organu...

II GSK 103/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

odpowiedzialnością administracyjną określoną w art. 92 ust. 4 u.t.d., może jedynie stanowić podstawę do przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie. Źródłem tak ujawnionych...
, o którym mowa w art. 92 ust. 4 u.t.d., warunkująca nałożenie na stronę kary pieniężnej określonej w załączniku do ustawy, ograniczona jest do okoliczności ujawnionych...

III SA/Łd 491/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-20

w sprawie nałożenia kary pieniężnej między innymi jeżeli od ujawnienia czynu upłynął okres 2 lat. W niniejszej sprawie we wszystkich trzech przypadkach upłynął okres 3 lat...
wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat. W niniejszej sprawie okoliczności opisane w decyzji zostały ujawnione...

II SA/Sz 957/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

tego, że postępowanie w sprawie powinno być umorzone na podstawie art. 92c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, ponieważ od dnia ujawnienia naruszeń w protokole kontroli...
z dnia [...] r. do doręczenia mu zaskarżonej decyzji minęły dwa lata. Ponadto, naruszenia te zostały ujawnione już wcześniej, najdalej we wrześniu 2011 r., w toku...

III SA/Łd 18/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-08

tych prób tachograf nie reagował na magnes przyłożony co czujnika ruchu. W trakcie sprawdzania tachografu w powyższym serwisie ujawniono mikro przekaźnik z którego wychodziły...
do instalacji tachografu wiązkę sześciu nieoryginalnych przewodów zakończonych wtyczką., W związku z ujawnionymi nowymi dowodami kontrolujący ponownie przesłuchali kierowców...

III SA/Łd 889/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-09

, a także, iż to nierzeczywiste przekroczenie prędkości przez kierującego pojazdem o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym jest źródłem zatrzymania prawa jazdy, a nie informacja...
, o których mowa rozdziale 15 ustawy zmienianej w art. 5:, 1) podmiot, który ujawnił popełnienie naruszenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt la ustawy wymienionej w art. 4...

I OSK 570/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

pracy kierowców. Organ stwierdził, iż ujawnione naruszenia przepisów o nanoszeniu właściwych danych na wykresówkach także nie można wytłumaczyć powyższymi względami, albowiem...
w badanych przypadkach, co skutkowało nałożeniem kar pieniężnych za te naruszenia., Ujawniono także przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdów czego nie dało...

II SA/Rz 749/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-11

protokół z przeprowadzonej kontroli o nr [...] z opisem ujawnionych nieprawidłowości. Protokół został podpisany przez funkcjonariuszy dokonujących kontroli...
karze pieniężnej organem właściwym do wymierzenia kary pieniężnej jest naczelnik urzędu celno- skarbowego właściwy ze względu na siedzibę organu, który ujawnił naruszenie...

VI SA/Wa 3207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość...
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Przedsiębiorstwo załączające do akt sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   28