Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 1795/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., W pkt I-XV uzasadnienia decyzji przedstawiono poszczególne wnioski...
otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., Stwierdzono, że przepisy urt, a zwłaszcza unormowanie...

III SA/Wr 1363/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

poprzez błędne uznanie, że całość nieujawnionych przez B dokumentów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, podczas gdy w nieudostępnionych dokumentach znajdują się fragmenty...
. W dalszej korespondencji w sprawie skarżąca spółka przedstawiła swoje argumenty przemawiające za koniecznością udostępnienia nieujawnionych dokumentów, wskazując...

III SA/Wr 32/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-12

odsyła ustawa o koncesji. Nadto zarzuciła organowi, że nie może wymagać aby wniosek został podpisany przez organ uprawniony do reprezentacji wnioskodawcy i ujawniony...
nie została jeszcze ujawniona w rejestrze). Strona skarżąca zarzuciła, iż zgodnie z treścią ogłoszenia sekcja VI.2 ust. 6 jedynie pełnomocnictwo do złożenia wniosku winno...

VI SA/Wa 1622/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

. U. Nr 80, poz. 717) - poprzez wydanie decyzji odmawiającej udzielenia koncesji na podstawie regulacji aktu nie będącego źródłem powszechnie obowiązującego prawa; art. 10 ust...
przestrzennym - poprzez wydanie decyzji odmawiającej udzielenia koncesji na podstawie regulacji aktu nie będącego źródłem powszechnie obowiązującego prawa;, 1. art. 23 ust. 2 pkt...

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

ujawnieniu podlega przedmiot postępowania koncesyjnego, a więc liczba i rodzaj częstotliwości lub kanałów przeznaczonych do rozdysponowania oraz ich lokalizacja. Znani muszą...
warunek uzasadnienia faktycznego i prawnego zmusza organ koncesyjny do ujawnienia motywów, którymi się kierował w swych wyborach., Przepis art. 34 ustawy o radiofonii...

II SA 915/97 - Wyrok NSA z 1998-05-26

planowane nakłady inwestycyjne oparte na założeniach wynikających z rzeczowych i wartościowych programów inwestycyjnych. Wnioskodawca założył jako źródło finansowania...
. Nie ujawniono natomiast zgłoszonych przez nie żądań. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie II SA 283-284 i 338-349/95 /Wokanda 1996...

VIII SA/Wa 980/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

wartość oświadczenia, ujawniono fakturę nr [...] z dnia [...] grudnia 2015 r. na zakup kilku rodzajów piwa. Z treści faktury wynikało, że zakupu piwa dokonano...
alkoholowych jednym z nich uczynił zaopatrywanie się w napoje alkoholowe z legalnych źródeł, tj. u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż...

II GSK 139/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

może wystąpić w późniejszym czasie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zagadnieniem centralnym i źródłem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia oceny posiadania...
, ale źródło interesu prawnego Miasto K. upatruje w uprawnieniach właściciela nieruchomości, której mogą dotyczyć potencjalne skutki eksploatacji górniczej., Pomijając...

VI SA/Wa 1062/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-10

cywilnoprawne, dotyczące zamierzonych źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji wykazały w dużo większym stopniu na zabezpieczenie przyszłych wydatków związanych z realizacją...
faktycznych polegający na zaliczeniu w pierwszej części uzasadnienia decyzji umowy pożyczki zawartej przez skarżącą z P. S. A. do źródła środków, którymi skarżąca...

II SA/Rz 307/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-04

stanowi jedyne źródło jego utrzymania oraz brak wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności faktu, że wypowiedzenie umowy użyczenia Skarżącemu...
mogą być wyłącznie zagadnienia prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika...
1   Następne >   2