Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

I SA/Ke 251/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-20

, że skarżąca stara się regulować swe zobowiązania, nie dowodzi, że posiada ona dodatkowe nieujawnione źródła dochodu i że nie czyni tego kosztem swoich niezbędnych...
, co nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym. Źródłem tych twierdzeń organu są bowiem wyłącznie nieuprawnione domniemania, oparte...

VI SA/Wa 246/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, udokumentowania, że środki przeznaczone na nabycie udziałów w T. nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
nie pochodzą z kredytu lub pożyczki albo nie są w inny sposób obciążone;, 3) wpłaty na udziały nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., KNF podkreśliła...

II GSK 8/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

lub nieujawnionego źródła., Z dotychczasowych rozważań wynika, zatem, że obowiązkiem organu nadzoru powstałym na skutek powiadomienia go przez podmiot mający zamiar podjęcia działań...
z nielegalnego bądź nieujawnionego źródła. Pozytywne ustalenie przynajmniej jednej z tych przesłanek rodzi skutek, o którym mowa w art. 35 ust.3 ustawy o działalności...

II GSK 1007/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

. do potwierdzenia terminowości uregulowania zobowiązań podatkowych, wykazania, że środki przeznaczone na nabycie udziałów nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
nie pochodzą z kredytu, pożyczki albo w inny sposób nie są obciążone lub nie pochodzą z nielegalnych źródeł lub źródeł nieujawnionych., Zasadnie także Sąd I instancji uznał...

II GSK 694/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

udziałów nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Skarżący w piśmie z dnia [...] marca 2008 r. złożyli stosowne wyjaśnienia. Organ pismem z dnia [...] marca...

VI SA/Wa 128/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-31

powodujących, ze krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, skoro strona wykazała, że połączenie...

II GSK 704/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

udziałów nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Skarżący w piśmie z dnia 6 marca 2008 r. złożyli stosowne wyjaśnienia. Organ pismem z dnia 10 marca 2008 r...

VI SA/Wa 1839/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi T. z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zmianę rzeczowego zakresu działalności zakładu ubezpieczeń 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] grudnia 2008 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz skarżącej T. z siedzibą w S. kwotę 457 (czterysta pięćdz...

I OSK 1596/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

dokumenty, z których zmiany danych ewidencyjnych powinny wynikać, by możliwe było ich ujawnienie w ewidencji. Aktualizacja ewidencji jest zatem procedurą sformalizowaną...
wniosek obowiązuje co do ujawnienia samego faktu dzierżawy i praw podmiotowych wynikających z tej umowy - co powinno nastąpić w oparciu nie tylko o wniosek...

I SA/Sz 812/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-17

źródła dochodów znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jako źródło utrzymania wnioskodawca podał pomoc dzieci i rodziny oraz zasiłek rodzinny w wysokości [..] zł...
oświadczenia Z. K., co do źródeł utrzymania albowiem jest mało prawdopodobne aby sześcioosobowa rodzina, uzyskująca środki finansowe w kwocie około [..] zł miesięcznie (dodatek...
1   Następne >   +2   4