Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

SA/Wr 701/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-01-13

pracy lub nauki w szkole z przyczyn społecznie nie usprawiedliwionych, , - utrzymuje się ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego...
', a jednocześnie wynikać z przyczyn 'społecznie nie usprawiedliwionych', środki utrzymania takiej osoby zaś muszą pochodzić ze źródeł nie ujawnionych lub 'sprzecznych z zasadami...

SA/Gd 712/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1985-09-11

uchylania się od podjęcia pracy z przyczyn społecznie nie usprawiedliwionych i 2/ utrzymywanie się ze źródeł nie ujawnionych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego...
nie może stanowić podstawy do przyjęcia, iż utrzymuje się on ze źródeł sprzecznych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 26 października...

II SA/Ke 1065/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-24

jedynie przez ujawnienie pozazawodowych przyczyn choroby. W niniejszej sprawie nie ujawniły się przyczyny pozazawodowe, a pylica jest schorzeniem, którego etiologia...
u poszczególnych pracodawców. Istotą sprawy o rozpoznanie choroby zawodowej jest potwierdzenie, że dane schorzenie ma swoje źródło w szkodliwych czynnikach występujących w środowisku...

II SA/Rz 1092/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-30

protekcyjnymi w relacji do stosunku pracy, którego źródłem jest umowa o pracę. Wyrazem owej słabszej ochrony jest możliwość odwołania ze stanowiska pracownika...
stosunku pracy bez wypowiedzenia, przyczyny odwołania muszą zostać ujawnione, albowiem jedynie w takim układzie będzie można zweryfikować, czy są one adekwatne do podstaw...

II SA/Ol 439/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-23

w dzieciństwie. Natomiast do rozwoju i ujawnienia choroby doszło dopiero w roku 2015, tj. w 42 roku życia, po około 3 latach od rozpoczęcia pracy w sortowni odpadów...
zmieszane zawierające substancje organiczne (podaje się, że nawet do 50% składu) i mineralne. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe...

II SA/Op 278/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-04

znaczenia - niepełne, albowiem pominięte zostało znaczenie: 'ujawnić istnienie czegoś'. Podniesiono, że organ II instancji błędnie przyjął, że przedłożenie informacji...
poprzez generowanie dodatkowego źródła ryzyka o charakterze administracyjnym, ponieważ stoi to w sprzeczności z zasadą swobody działalności gospodarczej wyrażonej w art. 22...

III SA/Gl 940/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-30

procesowego, a także sposób ich zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Może ona zatem dotyczyć ujawnionych w postępowaniu administracyjnym istotnych okoliczności stanu...
dla rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie wymaga od organu przy ustalaniu stanu faktycznego i zbierania dowodów z różnych źródeł tak ażeby dowodzenie z nich było wszechstronne. Tymczasem...

II GSK 251/09 - Wyrok NSA z 2009-12-09

do dokonania wykreślenia z rejestru takiej agencji, która nie tyle, co nie podjęła działalności, ale prowadząc ją nie przejawiła jej w zakresie, który powinna ujawnić...
, niewylegitymowanie się, nieokazanie dokumentów coś stwierdzających (por. Słownik Języka Polskiego PWN 1995r., s. 749). Natomiast przez nieujawnienie czegoś, w konkretnym przypadku...

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

. Treść § 1 aktu notarialnego zawiera bowiem także informację, że powierzchnia użytkowa [...] m2 ujawniona w księdze wieczystej jest niezgodna z rzeczywistą powierzchnią...
wzniesiony i jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych, jednakże powierzchnia budynku ujawniona w księdze...

III AZP 12/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-09

przytoczone w sentencji uchwały., W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się rozbieżności...
jednak wspólną ideę, że zasiłek ten nie powinien być wypłacany w okresach, w których bezrobotny bądź osiągnął dochody z innych uznanych przez prawo źródeł, bądź...
1   Następne >   +2   5