Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Wr 22/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-11

, o ile byłyby wymagane. Skarżący odmówili ujawnienia źródła pochodzenia i osoby dostawcy odpadów, co dla ich ewentualnej odpowiedzialności nie miało znaczenia (por...

II SA/Wr 79/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-06

ujawnił omyłkowe określenie przez podmiot zewnętrzny źródła pochodzenia odpadów o kodzie 19 12 12 ex w Podstawowej Karcie Charakterystyk Odpadów. Organ kontrolujący...
nie uwzględnił prośby o umożliwienie dostarczenia charakterystyk skorygowanych zgodnie z faktycznym źródłem odpadów, co wywołało odmowę podpisania protokołu kontroli...

I SA/Gl 814/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-12

do określenia wysokości tej opłaty., Kontynuując Kolegium zauważyło, że zamiar skorzystania z preferencyjnej stawki podatku właściciel nieruchomości powinien ujawnić w deklaracji...
. Kolegium nie zgodziło się bowiem z twierdzeniem, że zostały ujawnione uzasadnione wątpliwości co do wysokości opłaty określonej w deklaracji za kwiecień 2015 r. i wrzesień 2015...

II SA/Wr 895/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-27

nawiezienie odpadów na nieruchomość (pierwsza połowa (...) roku), odwołujący byli ujawnieni w księdze wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości jako właściciele,, 2...
na nieruchomość, odwołujący nie byli ujawnieni w wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości jako właściciele., Mając powyższe zarzuty na uwadze, odwołujący się wnieśli o:, 1...

IV SA/Po 174/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-02

w pkt 2 zarządzenia pokontrolnego. W czasie kontroli ujawniono śladowe ilości zanieczyszczeń w kontenerach na odpady zmieszane i w kontenerach na odpady komunalne...
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W tym zakresie Spółka wyjaśniła, że odnośnie ujawnionych podczas kontroli śladowych ilości (30kg...

II SA/Go 290/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-16

prowadzonego postępowania administracyjnego o działki o numerach ewidencyjnych [...] z uwagi na ujawnienie na w.w. zdeponowanych odpadów., Podczas oględzin, które odbyły...
i kartograficzne - ujawniono inny podmiot władający gruntem, podmiot ujawniony jako władający. Domniemanie, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących...

II SA/Po 235/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

uchwałą instalacją zastępczą., Za naruszenie tego obowiązku zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 3 tej ustawy ustawodawca przewidział karę za pierwszy ujawniony przypadek...
, ale z zastrzeżeniem, że to ma być pierwszy ujawniony przypadek., Na podstawie zebranego materiału dowodowego w niniejszej sprawie ustalono, że w okresie za I, II oraz III kwartał 2014...

IV SA/Wa 76/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

w [...] , ujawniono 15 pojazdów samochodowych o różnym stanie technicznym, w tym 6 pojazdów zdemontowanych. Dla 12 pojazdów skarżący przedstawił dokumenty będące dowodami rejestracyjnymi...
skarżący przesłał uwagi do protokołu odnosząc się w nich do ujawnionych na kontrolowanej posesji pojazdów. Strona stwierdziła w nich, że część pojazdów znajdujących...

I SA/Gl 656/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-05

z preferencyjnej stawki podatku właściciel nieruchomości powinien ujawnić w deklaracji, która jest dowodem na segregację odpadów. Sytuacja, gdy podmiot deklaruje...
, poczynionej w zakresie, w jakim organ ten orzekł co do miesiąca kwietnia i września 2015 r. Kolegium nie zgodziło się bowiem z twierdzeniem, że zostały ujawnione uzasadnione...

I SA/Gl 654/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-05

z preferencyjnej stawki podatku właściciel nieruchomości powinien ujawnić w deklaracji, która jest dowodem na segregację odpadów. Sytuacja, gdy podmiot deklaruje...
, poczynionej w zakresie, w jakim organ ten orzekł co do miesiąca kwietnia i września 2015 r. Kolegium nie zgodziło się bowiem z twierdzeniem, że zostały ujawnione uzasadnione...
1   Następne >   +2   +5   +10   17