Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

I SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

. )., W ocenie wnioskodawców przysługuje im status strony w przedmiotowym postępowaniu, gdyż mają interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji. Interes...
nie przysługuje status strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, Nie mają bowiem oni interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności kwestionowanej decyzji. Nie posiadali...

I SA/Wa 1439/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

, poz. 385 ze zm.)., W ocenie wnioskodawców przysługuje im status strony w przedmiotowym postępowaniu, gdyż mają interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności...
przedmiotowej decyzji., Interes prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem Wyższej Szkoły [...] w C. w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa...

II GSK 1824/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

, jak i legitymacji w złożeniu skargi do sądu administracyjnego., Według skargi kasacyjnej interes prawny skarżącego wynika z art. 187a p.s.w. W myśl tego przepisu, wybitnie uzdolnieni...
, która nie może przekraczać 10% przyznanego dofinansowania., Ponadto, przymiot interesu prawnego skarżącego w sprawie skarga kasacyjna wywodzi z przepisu 14 ust. 1 u.z.f.n....

I OZ 1518/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

prawnorzeczowym do nieruchomości. Swojego interesu prawnego w niniejszym postępowaniu upatrują natomiast w prawach nabytych od J.B.. Wnioskodawcy nie mogą wywodzić swojego interesu...
transferre potest, quam ipse habet. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, po stronie wnioskodawców występuje w sprawie jedynie interes faktyczny, a nie prawny. Istnienie...

I OZ 1517/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

, że nie legitymują się żadnym tytułem prawnorzeczowym do nieruchomości. Swojego interesu prawnego w niniejszym postępowaniu upatrują natomiast w prawach nabytych od J.B. Wnioskodawcy...
nie mogą wywodzić swojego interesu prawnego z praw nabytych od J.B. Nie mógł on bowiem przenieść na wnioskodawców więcej praw, niż sam posiadał, zgodnie z rzymską zasadą nemo...

III SA/Gl 402/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-10

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uzasadniając wymóg posiadania interesu prawnego w zaskarżeniu zakwestionowanych regulacji skarżący poinformował, że sprawa dotyczy...
2017 r. pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania ze względu na brak interesu prawnego skarżącego do wniesienia skargi, bowiem w dniu 21 czerwca 2017 r. został...

I OSK 1667/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

dotyczących nauczycieli akademickich i studentów, likwidacji Uczelni., Z analizy przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym wynika, że interes prawny założyciela uczelni...
niepublicznej jest aktualny na etapie tworzenia szkoły wyższej. Poza sporem jest, że założyciel uczelni ma interes prawny w sprawach o: wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni...

III OSK 2052/21 - Wyrok NSA z 2022-05-24

, zakwestionowanie po stronie skarżącego posiadania interesu prawnego do wniesienia skargi powinno prowadzić do oddalenia skargi po przeprowadzeniu rozprawy...
, że zarówno w skardze, jak i w później złożonych pismach nie wykazał on, iż posiada indywidualny interes prawny, który bezpośrednio dotyczy jego praw i obowiązków. Interesu...

I OSK 665/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

nieważności decyzji. Nie mają bowiem oni interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności kwestionowanej decyzji. Nie posiadali oni przymiotu strony w rozumieniu art. 28 kpa...
w 2001 r. Zgodnie natomiast z przyjętym orzecznictwem interes prawny w postępowaniu administracyjnym może być oparty na konkretnym przepisie powszechnie obowiązującym prawa...

I OSK 666/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

. Nie mają bowiem oni interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności kwestionowanej decyzji. Nie posiadali oni przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. również w postępowaniu...
orzecznictwem, interes prawny w postępowaniu administracyjnym winien być oparty na konkretnym przepisie powszechnie obowiązującym prawa materialnego, przyznającym stronie...
1   Następne >   +2   +5   +10   89