Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

III SA/Gl 61/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-09

. Zaakcentował, że zarówno on jak i jego ojciec posiadają interes prawny legitymujący ich do zainicjowania postępowania objętego ich wnioskiem. Podniósł, że w ich interesie...
nieważności decyzji z [...] r., albowiem jak wskazano powyżej nie mają interesu prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 kpa w zw. z art. 157 § 2 kpa., dysponują oni...

II SA/Wa 2098/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

konieczne jest wykazanie, że miasto [...] ma interes prawny w domaganiu się wyeliminowania z obrotu prawnego kwestionowanej decyzji, a także ustalenie, czy organ Służby...
nieważności decyzji, interes prawny wnioskodawcy winien być oceniany w świetle art. 28 k.p.a., który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

II SA/Ol 672/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-04

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (§ 2 pkt 1), lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
. 76 k.p.a.), zawierający potwierdzenie istniejących obiektywnie faktów lub stanu prawnego, wydawany na żądanie podmiotu mającego w tym interes prawny przez organ...

I OSK 1871/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

do przedmiotowego lokalu mieszkalnego korzysta z przewidzianej tym przepisem ochrony, który jednocześnie stanowi źródło interesu prawnego Miasta. Również z treści art. 21, art. 64...
lokalu mieszkalnego dotyczy interesu prawnego Miasta., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie powinno budzić wątpliwości, że organy Służby Więziennej...

II SAB/Ol 56/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-31

interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (§ 2 pkt 2)., Zaznaczyć należy, że postępowanie w sprawie zaświadczeń nie jest postępowaniem...
albo niestwierdzenia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego lub też przez odmowę wydania zaświadczenia o żądanej treści, np. z powodu niepotwierdzenia się w toku postępowania...

IV SAB/Gl 64/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-18

nie mogliby uzyskać decyzji o potwierdzeniu spełnienia warunków do otrzymania równoważnika pieniężnego, gdyż podmioty te utraciły interes prawny w postępowaniu w tym przedmiocie...
w sposób merytoryczny albo w sposób formalny, łączący się z uznaniem braku interesu prawnego po stronie osoby inicjującej sprawę administracyjną. W takim przypadku organ działa...

III OSK 4872/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

Więziennej w Kulach, zabezpieczył (jego) interes prawny poprzez wskazanie nowego miejsca pełnienia służby przy zachowaniu równorzędnego stanowiska (uposażenia). Organ...
służbowej. Dyspozycyjność oznacza, że co do zasady interesy jednostkowe pełniącego służbę ustępują interesom służby. W takich relacjach prawnych, wynikających ze stosunku...

III OSK 5144/21 - Wyrok NSA z 2021-11-30

w K. i zakończonym procesem doboru kadry do kampusu mundurowego Szkoły Wyższej - Dyrektor Generalny SW zabezpieczył interes prawny funkcjonariusza, poprzez wskazanie...
i prawny sprawy:, Dyrektor Generalny Służby Więziennej decyzją personalną z dnia [...] grudnia 2019 r., znak [...], wydaną na podstawie art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy...

II SAB/Op 13/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-07

dotyczące jego pracy w Służbie Więziennej. Wskazując szczegółowo, o udzielenie jakich informacji wnosi, wyjaśnił jednocześnie, iż jego interes prawny w otrzymaniu...
egzemplarzach, z których jeden otrzymywał funkcjonariusz. Ponadto zauważył, iż najważniejsze informacje zabezpieczające interes prawny wnioskodawcy zawarte są w wydanym...

II SA/Sz 1114/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-12

'w naturze' czasu wolnego od służby. Oznacza to w praktyce, że argumentacja na którą powołuje się organ administracji prowadzi do wniosku rażąco godzącego w interes prawny...
, którego rodzaje wymienia art. 104 ustawy., Sąd wskazał nadto, że stanowiące podstawę prawną rozstrzygnięcia organu I instancji zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   26