Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I OSK 1532/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

na brak interesu prawnego wnioskodawców oraz brak ich legitymacji do bycia stroną postępowania na podstawie art. 28 k.p.a. Przytoczone ustalenia stanęły u podstaw decyzji...
. Natomiast bezpośredni interes prawny, pojmowany jako kategoria prawa materialnego, nie przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych w odniesieniu do nieruchomości...

I OSK 1790/19 - Wyrok NSA z 2023-04-05

postępowanie z odwołania skarżącej od pkt 1 decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2017 r., W uzasadnieniu organ podniósł, że interes prawny w sprawie ustalenia...
, że skarżąca - chroniona wiarą publiczną ksiąg wieczystych, będąca właścicielką działek objętych żądaniem następczyni prawnej A. N., nie ma interesu prawnego we wniesieniu...

I OSK 1144/19 - Wyrok NSA z 2021-02-08

do działek, które w części, bądź w całości odpowiadały gruntom nienależącym do R.R. postępowanie należało umorzyć z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy. Dotyczyło...
czynności prawnej dotyczącej przedmiotu postępowania. Przedmiotem postępowania są określone nieruchomości w [...], jednakże interes prawny do wszczęcia postępowania nie wynika...

IV SA/Wa 2124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

[...] z [...] marca 2018 r. w części dotyczącej działek innych niż będące własnością Powiatu W., ze względu na brak interesu prawnego w tym zakresie. Zdaniem Ministra...
tym nie orzeka się o wydaniu nieruchomości, lecz o tym, czy nieruchomość podpada pod działanie dekretu o reformie rolnej w całości czy w części. Interes prawny Powiatu W. uzasadniony...

I OSK 1489/20 - Wyrok NSA z 2022-05-26

, że w/w wnioskodawczy wywodzili w niniejszej sprawie swój interes prawny z faktu zawarcia ze spadkobiercami S. M. umów o zbyciu spadku. Z akt sprawy wynikało przy tym, że zgodnie...
.): 'Minister odmawiając skarżącym interesu prawnego w domaganiu się rozstrzygnięcia, czy parcela katastralna nr [...], oznaczona numerem [...] na planie parcelacyjnym...

IV SA/Wa 2125/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

na brak interesu prawnego w tym zakresie. Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odwołanie jest niedopuszczalne w zakresie działek objętych wskazaną decyzją Wojewody...
lub ich następcy prawni, aktualnie właściciele lub użytkownicy wieczyści oraz Skarb Państwa jako nabywca nieruchomości z mocy prawa (którego interesy reprezentują stationes...

IV SA/Wa 1931/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

rozpoznając wniesione od ww decyzji Wojewody odwołanie wskazał, iż interes prawny mają wyłącznie właściciele lub współwłaściciele, w sprawie niniejszej, dawnego majątku...
, że [...] w [...] nie posiada interesu prawnego, a tym samym nie może być stroną toczącego się postępowania administracyjnego, podczas, gdy okoliczności przedmiotowej sprawy...

I SA/Wa 1199/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

. Aby można było uznać K. B. za stronę postępowania, musiałby wykazać, że w dacie wydawania dokumentu nadania przysługiwał jemu lub jego poprzedniczce prawnej interes prawny wynikający...
i nieprzechodzących na następców prawnych, albo w toku postępowania okaże się, że osoba, której żądanie spowodowało wszczęcie postępowania nie legitymuje się interesem prawnym...

I SA/Wa 1198/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

, albo w toku postępowania okaże się, że osoba, której żądanie spowodowało wszczęcie postępowania nie legitymuje się interesem prawnym; gdy decyzja będąca przedmiotem...
, z którego wynika, że stroną postępowania administracyjnego jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...

I SA/Wa 997/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

okaże się, że osoba, której żądanie spowodowało wszczęcie postępowania nie legitymuje się interesem prawnym; gdy decyzja będąca przedmiotem postępowania odwoławczego...
postępowania administracyjnego jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
1   Następne >   +2   +5   +10   14