Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 565/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-12

. (męża skarżącej)., Organ wskazał przy tym, że skarżąca nie załączyła do skargi pełnomocnictwa udzielonego jej przez J. D. ani nie wykazała swojego interesu prawnego...
podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117a, która z uwagi na swój interes prawny żąda...

IV SA/Wa 718/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

. nie ma interesu prawnego do wniesienia skargi., Zgodnie z art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Interes...

II SA/Łd 63/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-25

15 stycznia 2018 r., wezwał K. K. do określenia naruszenia prawa bądź interesu prawnego., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący K. K. wyjaśnił, że interes prawny...
jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...

I SA/Wa 216/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

administracyjnego jest złożenie tego wniosku przez stronę postępowania. Natomiast o statusie strony w postępowaniu sądowym decyduje posiadanie interesu prawnego. Przy czym...
podstawę procesowej legitymacji strony musi stanowić przepis prawa materialnego wskazujący na własne prawo (interes prawny) lub obowiązek podmiotu, które podlegają...

I OSK 137/15 - Wyrok NSA z 2016-07-14

w postępowaniu administracyjnym, jest interes prawny lub obowiązek. Wskazując na powyższe organ pierwszej instancji podniósł, że w przypadku podejmowania działań wobec...
dłużnika alimentacyjnego można mówić jedynie o interesie faktycznym wierzycieli, a nie o ich interesie prawnym lub obowiązku, jak tego wymaga art. 28 k.p.a., Zażalenie...

IV SA/Wr 99/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-04

administracyjnym w powyższej sprawie. Wskazał również, iż toczące się postępowanie dotyczy jego interesu prawnego w rozumieniu art. 33 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
o przyznanie jego teściowi Z. N. statusu uczestnika postępowania, ponieważ postępowanie sądowe dotyczy interesu prawnego zarówno jego jak i teścia. W jego uzasadnieniu...

I SA/Ke 469/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-31

do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym...

II OSK 137/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego 'Stare Miasto' postanawia: oddalić skargę kasacyjną...
Miejskiej Wrocławia z dnia [...] czerwca 2015r., nr [...] w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku...

III SA/Kr 254/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

, poz. 1270 z późn. zm.) wynika, że uprawnionym do wniesienia skargi jest tylko ten, kto ma w tym interes prawny. Przepis ten ma zastosowanie również do sprzeciwu...
nie legitymuje się interesem prawnym w zaskarżeniu w trybie sprzeciwu postanowienia Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie., Sąd nie odrzuca...

I OZ 318/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

interesie prawnym lub uprawnieniu, nie dotyczy skargi wniesionej wyłącznie w interesie społecznym, tj.skargi popularnej.Skarga taka jest niedopuszczalna, a tym samym...
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). W myśl art. 101 ust. 1 tej ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100