Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 2608/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

z dnia 14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła...
o prawach i obowiązkach jednego podmiotu odnosi skutek wobec praw i obowiązków innego podmiotu, postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu...

VI SA/Wa 2610/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła, iż posiada...
i obowiązkach jednego podmiotu odnosi skutek wobec praw i obowiązków innego podmiotu, postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu...

VI SA/Wa 2609/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

.., Pismem z dnia 14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła...
interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu, w sposób pośredni, przy czym przepis art. 28 k.p.a nie stawia wymogu, aby postępowanie administracyjne dotyczyło...

II GSK 1966/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Środowiska stwierdził, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego, z którego wynikałoby, że skarżąca może występować jako strona w zakresie zgłoszonego żądania...
., Skarżąca Spółka wystąpiła z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. wskazując, że jej interes prawny wynika z przepisów § 2 ust...

II SA/Ol 734/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-06

postępowania administracyjnego takie prawa refleksowe nie stanowią interesu prawnego. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze regule również immisje, jednakże nie przyznaje...
sąsiadom publicznoprawnej ochrony swoich praw i interesów. Zdaniem organu, interes prawny właścicieli sąsiednich działek nie wynika także z przepisów ustawy z dnia 27...

II GSK 62/09 - Wyrok NSA z 2009-09-28

sprawy, a nie została uchylona. Postawili również wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji z dnia 18 grudnia 2006 r. Podnieśli, że ich interes prawny wynika...
, że działka ta znajduje się w granicach dotychczasowego terenu górniczego, co ich zdaniem potwierdza ich interes prawny w uczestniczeniu jako strona postępowania w sprawie zmiany...

II OSK 950/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14

postępowania jest wówczas uzasadnione, kiedy żądający wszczęcia ma interes prawny. Ponieważ brak jest podstawy prawnej do załatwienia sprawy będącej przedmiotem wniosku, Starosta...
Administracyjnego skargę na bezczynność Starosty Nowosądeckiego. W uzasadnieniu skargi wywodziła, że jej interes prawny jako koncesjonariusza na tym terenie wynika...

II GSK 2359/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Marszałka Województwa Ś. z dnia [...] kwietnia 2009 r. wskazując na posiadany interes prawny wynikający z przepisów § 2 ust. 1...
gospodarczej spółki, a jej interes prawny wynika z okoliczności, iż samo postępowanie o udzielenie koncesji na przedmiotowe złoże rozstrzyga o jej prawach, bowiem skarżąca...

II GSK 37/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

nieupoważnioną jest niezasadny., Odnosząc się do kwestii umorzenia postępowania z powodu braku po stronie gminy interesu prawnego WSA uznał, iż Minister Środowiska umarzając...
jest, iż interes faktyczny gminy w tej sprawie polega na uzyskaniu jak najwyższych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz że posiada interes prawny...

III SA/Gl 186/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-27

decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w W. z dnia [...] r. Ponadto merytoryczne zbadanie i rozstrzygnięcie kwestii interesu prawnego spółki, dającego...
w W. z dnia [...] r. W uzasadnieniu wskazał, że podziela pogląd spółki, iż badanie i rozstrzygnięcie kwestii interesu prawnego wnioskodawcy dającego mu przymiot strony...
1   Następne >   +2   +5   +10   21