Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Wa 1657/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

formalnego wniosku w celu ustalenia możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Interes prawny lub obowiązek musi wynikać z przepisów...

II SA/Rz 744/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-27

, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają takie prawo., Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest ta legitymacja, ma charakter materialnoprawny...

II OSK 128/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

skargi do sądu administracyjnego. W rozwinięciu tego stwierdzenia pomocne będzie odwołanie się do judykatury i doktryny w kwestii zwłaszcza interesu prawnego., W myśl art...
. 50 § 1 ppsa uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny (...). Konstrukcja tego przepisu prawa jest podobna do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia...

III SA 401/00 - Wyrok NSA z 2000-06-20

podniósł, że ma interes prawny w wyeliminowaniu z obrotu zaskarżonej decyzji, gdyż jej ustalenia muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu innej decyzji, a mianowicie...
jest pogląd Dowódcy Jednostki Wojskowej, jakoby po jego stronie zachodził interes prawny w zaskarżeniu decyzji w przedmiocie uznania żołnierza za posiadającego...

II SA/Wa 1036/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

oraz oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, a także określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., W dniu 27 czerwca 2008 r. P. R...

II SA/Wa 492/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-13

, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, a także określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., W dniu 4 marca 2008 r. S. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Łd 384/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-09

się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów...
lub stanu prawnego przez przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.) lub istnienie po stronie osoby ubiegającej się o zaświadczenie interesu prawnego w urzędowym...

III SA/Łd 276/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-10

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2/ osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...
zaświadczenia może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy strona nie wykaże interesu prawnego lub zgodnie z art. 218 k.p.a., gdy fakty albo stan prawny nie wynikają z prowadzonej...

OPS 8/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-01-19

, że są to akty uznaniowe, ale z zakresu wiedzy medycznej, a nie z zakresu władztwa administracyjnego. Takie stanowisko nie wydaje się zasadne z kilku względów., Interes prawny...
funkcji, zachowania w działaniu zasady instancyjności, określenia przedmiotu działalności w sprawach indywidualnych dotyczących interesów prawnych i obowiązków konkretnych...

II SA/Lu 945/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-14

lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2/ osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu...
prawnego., Ustawa z dnia 2 września 1994r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla...
1   Następne >   +2   +5   +10   14