Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II SA/Ol 724/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-25

w kwestionowanym postępowaniu., Kolegium podniosło, iż przymiot strony uzyskuje każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Jeśli jednostka, która wniosła odwołanie twierdzi, że zaskarżona decyzja dotyczy jej interesu prawnego lub obowiązku, organ odwoławczy ma obowiązek je rozpoznać. Jeżeli wynik...

I SA/Lu 38/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-23

trzecia, o której mowa w art. 110 -117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi...
lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Legitymację do występowania w konkretnej sprawie w charakterze strony wyznacza zatem interes prawny wynikający...

I SA/Lu 39/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-23

, o której mowa w art. 110 -117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu...
prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Legitymację do występowania w konkretnej sprawie w charakterze strony wyznacza zatem interes prawny wynikający z prawa...

I SA/Lu 223/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

się nie tyle za zasadą ich trwałości, co przede wszystkim za ochroną interesu prawnego podatników, ich uzasadnionych oczekiwań. Ten uzasadniony interes prawny podatników...
organu podatkowego noszące znamiona rażącego naruszenia prawa. Wymaga w tym miejscu podkreślenia, że w realizacji uzasadnionego interesu prawnego podatników profesjonalne...

I SA/Lu 222/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

prawnego podatników, ich uzasadnionych oczekiwań. Ten uzasadniony interes prawny podatników, w okolicznościach analizowanej sprawy, polega na tym, że w pierwszej...
w tym miejscu podkreślenia, że w realizacji uzasadnionego interesu prawnego podatników profesjonalne, a więc bezstronne i kompetentne organy podatkowe powinny (w rozumieniu...

I SA/Kr 1530/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-20

w art. 110-117c, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego...
tego podmiotu., Zgodnie z art. 133 § 1 o.p. stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa...

I SA/Sz 340/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-16

, mimo iż działanie organu podatkowego dotyczy jego interesu prawnego, będącej posiadaczem zależnym gruntu, na którym znajdują się urządzenia przesyłowe;, b) brak ustalenia...
postępowania podatkowego w rozumieniu art. 133 o.p., gdyż działanie organu podatkowego w przedmiocie podatku leśnego nie dotyczyło interesu prawnego Operatora. Okoliczność...

I SA/Ke 509/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-02-24

, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110- 117c, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego...
się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy - przed wydaniem decyzji nie umożliwiono stronom na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów...

III SA/Wa 86/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

dotyczącej interesów innych osób i jedyną podstawą jego legitymacji skargowej jest ochrona obiektywnego porządku prawnego. Nie ma on więc obowiązku kierowania wezwania...
do usunięcia naruszenia prawa ani wykazania naruszenia interesu prawnego określonej jednostki bądź interesu społecznego (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017...

III SA/Wa 946/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

skargowej jest ochrona obiektywnego porządku prawnego. Nie ma on więc obowiązku kierowania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, ani wykazania naruszenia interesu...
prawnego określonej jednostki bądź interesu społecznego (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt VIII SA/Wa 460/17). Zaskarżona uchwała w sprawie...
1   Następne >   +2   5