Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

2017r. skarżący poinformował, że przedmiotową skargę wnosi w imieniu własnym. Podał, że jego interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej decyzji wynika z faktu, że decyzja...
) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...

II SA/Ol 1015/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-18

. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r., każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu...
zaliczyć należy:, 1) zaskarżenie uchwały z zakresu administracji publicznej, 2) wcześniejsze bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego...

II SA/Ol 365/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-04

instancji, że skutecznie inicjować postępowanie drugoinstancyjne może jedynie strona, czyli przymiot strony jest niezwykle istotny. Ponieważ jednak interes prawny wynika...
, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przepisu...

II GSK 349/08 - Wyrok NSA z 2008-10-14

tego nie można podzielić. Przede wszystkim zauważyć należy, że w ujęciu art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postępowanie albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny albo obowiązek. Interes prawny musi być indywidualny, konkretny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie powinno...

I SA/Gd 19/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-08

prawa lub gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie wydaje...
NSA z dnia 25 kwietnia 2002 r. (I SA 269/02)., W przypadkach gdy strona ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...

I SA/Bk 270/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

3595/13 - dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/)., Zgodnie z art. 87 ust. 1 u.s.p., każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą...
interesem skarżącego. Także potencjalne naruszenia procedury podejmowania uchwały mogą być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy pozostają w związku z interesem prawnym skarżącego...

II GSK 2835/17 - Wyrok NSA z 2017-12-12

zwróciła się strona mająca w tym interes prawny. Zastrzeżenia skarżącego budzi interpretacja prowadząca do konkluzji, że od pisma MOPR z dnia [...] maja 2016 r., na mocy...
I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Skarżący zrzekł się rozprawy., Skarżący...

IV SA/Gl 101/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-26

zaskarżenia., Na marginesie natomiast można tylko dodać, że przyjęte rozwiązanie nie pozbawia strony możliwości prawnej obrony własnego interesu prawnego...
administracji publicznej pod względem ich zgodności z prawem i nie jest związany w tym zakresie zarzutami, podstawą prawną i wnioskami sformułowanymi w skardze...

I SA/Bd 257/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-18

prawnego wymaga przepis prawa lub gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (§ 2...
w interesie samej Spółki. Zdaniem organu nie wykazała ona istnienia bezpośredniego związku między zakupem zestawu piekarniczego, a poprawą sytuacji konkretnych niepełnosprawnych...

I OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

jako interesy prawne lub obowiązki, które następnie po wydaniu decyzji stają się prawem nabytym lub obowiązkami prawnymi określonych podmiotów (vide: wyrok NSA z dnia 17...
postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności., Wspomniany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, M. D. złożył w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12