Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

IV SA/Po 1288/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-08

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jako strona postępowania występuje jedynie pracodawca, gdyż tylko on posiada interes prawny. Postępowanie administracyjne...
natomiast w takim postępowaniu posiada zarówno interes prawny, a także jego obowiązków w rozumieniu art. 28 kpa dotyczy to postępowanie., Jedynym przepisem określającym...

II SA/Po 1222/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-10

nie może być uznany za stronę postępowania. W myśl art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W przypadku postępowania prowadzonego przez inspektora pracy, w związku z oceną czy pracodawca prawidłowo ustalił wykaz...

II SA/Po 1224/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-18

odwołanie nie może być uznany za stronę postępowania. W myśl art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W przypadku postępowania prowadzonego przez inspektora pracy, w związku z oceną czy pracodawca prawidłowo...

I OSK 1107/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

pracodawca, nie jest nią natomiast pracownik albowiem jego interes ma charakter faktyczny a nie prawny. Przepisy normujące postępowanie prowadzone przez inspektora...
można oceniać udział pracownika w postępowaniu przed inspektorem pracy. Interes strony, o jakim mowa w k.p.a. musi mieć interes prawny a nie faktyczny i przesądza o tym treść...

II SA/Wa 2087/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-13

na kryterium interesu prawnego musi dotyczyć interesu prawnego konkretnego podmiotu. Interes pracownika choć indywidualny nie jest jednak konkretny i obiektywnie sprawdzalny...
. Ugruntowany jest pogląd zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie, że interes prawny legitymujący stronę postępowania wywodzi się z prawa materialnego...

II SA/Wa 2086/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

od decyzji administracyjnej na kryterium interesu prawnego musi dotyczyć interesu prawnego konkretnego podmiotu. Interes pracownika choć indywidualny...
w postępowaniu przed organami PIP. Ugruntowany jest pogląd zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie, że interes prawny legitymujący stronę postępowania wywodzi się z prawa...

I OSK 901/12 - Wyrok NSA z 2013-01-04

lub szczególnym charakterze ma w tym interes prawny, gdyż od tego zależy jego uprawnienie do emerytury pomostowej. Pracownik jest zatem stroną postępowania administracyjnego...
stanu faktycznego. W tym zakresie mieści się również zweryfikowanie interesu prawnego poszczególnych osób i jego związku z konkretnym postępowaniem administracyjnym...

II SA/Sz 1002/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-15

jest sprzeczna z prawem i narusza interes prawny skarżącej. Postępowanie poprzedzające podjęcie uchwały zostało przeprowadzone w sposób dowolny. Protokół kontroli będący podstawą...
tej ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć...

II SA/Po 550/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

okresie interes prawny zakładów pracy w uczestniczeniu w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej wyrażał...
, wnosząc odwołanie od decyzji organu I instancji nie legitymowało się własnym interesem prawnym do wniesienia powyższego środka zaskarżenia., Skargę kasacyjną...

II SA/Po 1223/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-08

sprawie składający odwołanie nie może być uznany za stronę postępowania. Art. 28 kpa stwierdza, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W przypadku postępowania prowadzonego przez inspektora pracy, w związku z oceną...
1   Następne >   +2   +5   +10   34