Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

, budynkach i lokalach, a informacji o nich udziela się odpłatnie na wniosek zainteresowanych bez wykazywania interesu prawnego. Do informacji o charakterze podmiotowym (dane...
nieruchomością i nie będący organem administracji publicznej występujący o udostępnienie danych podmiotowych z ewidencji gruntów i budynków zobowiązany jest wykazać interes prawny...

I OSK 1472/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

na wynik sprawy,, 2. art. 50 P.p.s.a. polegające na przyjęciu, iż P. G. przysługuje interes prawny we wniesieniu skargi,, 3. art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
227/11 i 8 lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 1351/14, publ. CBOSA). Otóż art. 50 P.p.s.a. w § 1 dopuszcza wniesienie skargi przez każdego, kto ma w tym interes prawny...

I OSK 1487/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

na przyjęciu, iż P. G. przysługuje interes prawny we wniesieniu skargi,, 3. art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe...
. CBOSA). Otóż art. 50 P.p.s.a. w § 1 dopuszcza wniesienie skargi przez każdego, kto ma w tym interes prawny oraz przez inne jeszcze podmioty, których niniejsze...

II SAB/Po 131/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-05

on na rzecz dziennika '[...]' wynika nie tylko wprost z treści pisma z dnia 8 września 2014 r., ale i z treści skargi. W tej sytuacji interes prawny niewątpliwie ma zatem...
, nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby informację taką otrzymać. Także cel u.d.i.p. oraz regulacja zawarta w jej art. 10 ust. 2 tej ustawy...

II SAB/Lu 440/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-27

udostępnienia informacji publicznej. Osoba taka, na poparcie swego wniosku, nie musi zresztą wykazywać się jakimkolwiek interesem prawnym lub nawet faktycznym (art. 2 ust. 2...
działający w imieniu określonego dziennika, interes prawny w postępowaniu zainicjowanym tym wnioskiem będzie miał dziennik, a nie tylko dziennikarz, jako osoba fizyczna...

II SA/Łd 46/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

wskazała również, że jej interes prawny przejawia się w tym, iż jako telewizja publiczna, realizuje swe zadania m.in. przez dyspozycję art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji...
, bowiem od wnioskodawcy nie można żądać legitymowania się jakimkolwiek interesem prawnym. Dotyczy to również prasy, która w zakresie dostępu do informacji publicznej podlega tym samym...

IV SAB/Gl 58/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-24

wykazania interesu prawnego czy faktycznego. Natomiast wskazanie szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniano wydatkami jakie ponosi Gmina na prawidłowe...
udostępnienia przetworzonej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego., Wskazał, że jeżeli wnioskodawca terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży...

IV SA/Gl 771/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-31

. Obowiązek wezwania można wywieść również pośrednio z art. 2 ust. 2 u.d.i.p, według którego nie można od strony żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. O ile zakaz...
uprawnień i kwalifikacji wymaganych regulacjami prawnymi, posiadanych przez członków Zarządu i Rady 'B' sp. z o.o.,, 4) rejestru umów cywilnoprawnych podpisanych...

I OSK 2146/16 - Wyrok NSA z 2018-06-15

u.d.i.p. zwalnia osobę wykonującą prawo do informacji publicznej z obowiązku wykazania interesu prawnego lub faktycznego (wyjątek dotyczy jedynie uzyskania informacji...
niewłaściwe zastosowanie polega na wadliwym uznaniu, że ustalony w sprawie stan faktyczny odpowiada (bądź nie odpowiada) hipotezie określonej normy prawnej (wyroki NSA z 5...

IV SAB/Gl 103/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

w niniejszej ustawie'. Jak stanowi jej art. 2 ust. 1 i 2, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazywania interesu prawnego...
publiczna ma charakter informacji przetworzonej, a jej udostępnienie służyłoby realizacji interesu prywatnego a nie publicznego. Jednocześnie jej wytworzenie wymagałoby...
1   Następne >   +2   6