Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

II SA/Bk 354/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-29

[...] czerwca 2013 r. Burmistrz W. wznowił postępowanie w sprawie. Następnie zobowiązał wnioskodawców do wykazania interesu prawnego. Nie stwierdzając wystąpienia interesu...
swoją decyzję tym, że jeśli okaże się. iż rzeczywiście wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym w sprawie zakończonej decyzją podziałową to organ I instancji...

III SA/Łd 664/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-22

ustawy o samorządzie gminnym, wezwali Radę Gminy Maków do 'usunięcia naruszenia ich interesu prawnego oraz przysługujących im uprawnień' w związku z przyjęciem spornej...
stwierdził, że nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia interesu prawnego, czy uprawnień mieszkańców Gminy w związku z przyjętą uchwałą w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej...

II SA/Gd 502/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-26

, gdyż tylko te podmioty są władne dysponować nieruchomością w ramach przysługującego im prawa, maja więc interes prawny, aby żądać czynności organu. Podmioty te są zatem...
stronami postępowania administracyjnego. Interes prawny w postępowaniu o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości ma właściciel nieruchomości oraz użytkownik...

I OSK 2058/12 - Wyrok NSA z 2013-03-26

z dnia [...] marca 2006 r. umorzyło postępowanie odwoławcze, dowodząc braku jego interesu prawnego. Decyzją z dnia [...] września 2006 r. Wójt Gminy Ł. ponownie...
, że skarga jest uzasadniona, chociaż nie wszystkie podniesione w niej zarzuty można podzielić. Zdaniem Sądu, błędnie Kolegium przyjęło, że Gmina Ł. ma interes prawny...

II SA/Gd 4/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-10

aktu normatywnego wydanego przez radę Miasta. Dodatkowo art. 9 ust. 4 omawianej ustawy, z którego wzywający wywodzą naruszenie ich interesu prawnego dotyczy wyłącznie...
administracji publicznej może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone tą uchwałą. Interes prawny lub uprawnienie o którym mowa w przepisie art...

I OSK 194/10 - Wyrok NSA z 2010-04-28

kolejności należało ustalić czy skarżący należy do kręgu osób uprawnionych do wniesienia skargi na przedmiotową uchwałę, a więc czy jego interes prawny lub uprawnienie zostały...
przez zaskarżony akt naruszone. Sąd uznając, iż skarżący nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały wyjaśnił, iż działka nr [...], na sprzedaż, której wyrażono...

I OSK 669/10 - Wyrok NSA z 2011-03-09

. Przeprowadzony podział nieruchomości jest zatem niezgodny z prawem, a decyzja podziałowa jest niewykonalna. W ocenie wnioskodawców, ich interes prawny wynika z okoliczności...
nie przeprowadził należycie postępowania, gdyż pominął interes prawny wnioskodawców, w związku z czym błędnie przyjął, że wnioskodawcy nie mogą być stroną w sprawie...

II SA/Ol 197/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-27

składającej się z działek znajdujących się w sąsiedztwie działek, które uległy podziałowi. W ocenie wnioskodawcy podział ten ma istotne znaczenie dla jego interesu prawnego...
podziałowego mogą być inne osoby, których interesu prawnego dotyczy to postępowanie. Powołano przy tym orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wyrok...

II SA/Gd 3/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-10

wydanego przez radę Miasta. Dodatkowo art. 9 ust. 4 omawianej ustawy, z którego wzywający wywodzą naruszenie ich interesu prawnego dotyczy wyłącznie planów miejscowych...
publicznej może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone tą uchwałą. Interes prawny lub uprawnienie o którym mowa w przepisie art. 101 ust. 1 ustawy...

II SA/Gd 5/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-10

naruszenie ich interesu prawnego dotyczy wyłącznie planów miejscowych przygotowywanych po uchwaleniu stadium i w takim aspekcie można oceniać ich wzajemną zgodność. W przypadku...
gminnym skargę na uchwałę organu gminy z zakresu administracji publicznej może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone tą uchwałą. Interes...
1   Następne >   +2   +5   +10   100