Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Gl 505/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-16

oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej...
publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej., Skarżący uzyskał tamże informację, że jeśli nie złożył wniosku inną drogą...

IV SA/Po 440/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-07

dowodu z: odpisu dokumentu - upoważnienia z dnia [...] r. nr [...] oraz wydruku ze stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 7 listopada 2007 r...
z art. 104 kpa, 'art. 5 ust. 1 pkt 6 i art. 3 pkt 10' uśr winien to uczynnić Prezydent Miasta - organ administracji publicznej, a nie - Biuro Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie...

III SA/Po 1178/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-26

administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona...
, że na przedstawionym przez stronę formularzu potwierdzenia nadania pisma brak jest informacji o zawartości przesyłki. Strona nie sporządziła również pisma przewodniego. Według ZUS...

II SA/Ol 893/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-02-16

skarżącego do wykazania, że jest opiekunem faktycznym dzieci, Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin w ZUS zawiadomiło skarżącego, odrębnymi informacjami z 7 października 2022 r...
odwołał się od powyższych informacji. W toku postępowania odwoławczego podnosił, że informacje nie odpowiadają jego wnioskowi. Oświadczył, że jest zainteresowany...

II SA/Ol 892/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-02-16

do wykazania, że jest opiekunem faktycznym dzieci, Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin w ZUS zawiadomiło skarżącego, odrębnymi informacjami z 7 października 2022 r...
odwołał się od powyższych informacji. W toku postępowania odwoławczego podnosił, że informacje nie odpowiadają jego wnioskowi. Oświadczył, że jest zainteresowany otrzymaniem...

II SA/Wa 694/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych' oraz kopię informacji Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...] marca 2018 r. o doznanych...
politycznych., W informacji IPN podano, że A. S. urodzony w 1962 r. został zatrzymany [...] sierpnia 1982 r. podczas zajść ulicznych tymczasowo w [...], a następnie osadzony w KMMO...

I SA/Gl 547/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-09

instancji'., Następnie, z urzędu, ustalając stan majątkowy zobowiązanego, zwrócił się do organów administracji publicznej o udzielenie informacji o posiadanych...
inicjatywy dowodowej - z urzędu zwrócił się do organów administracji publicznej z wnioskiem o udzielenie informacji o stanie majątkowym zobowiązanego, posiadanych przez niego...

II SA/Wa 470/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowiącym informację o przebiegu służby nr [...], wnioskodawca pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa...
. przekazał informacje dotyczące przebiegu służby Z.W.. Ze zgromadzonych materiałów wynika, że wnioskodawca awansował w stopniu służbowym i na stanowisku służbowym...

IV SA/Po 849/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-28

. Stankowski /-/E. Makosz-Frymus Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., po rozpoznaniu odwołania Samodzielnego Publicznego...
finansowanych ze środków publicznych na okres od dnia [...] lipca 2005 r. do dnia [...] lipca 2005 r., uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie...

I OSK 1182/07 - Wyrok NSA z 2008-05-14

zarzutom skargi - nie doszło do naruszenia art. 9 k.p.a. nakazującego organom administracji publicznej udzielenia stronom informacji faktycznych i prawnych oraz czuwanie...
. Nie udzielono mu żadnej informacji, jakie powinien podjąć działania, aby nie ponieść szkody w postaci ograniczenia prawa do tego świadczenia. Zdaniem jego pełnomocnika, skarżącemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   35