Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

publicznej, gdyż niedopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wówczas, gdy żądane informacje, mające charakter informacji publicznych...
, o których mowa w art. 13 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., a wniosek skarżącego nie podlega z mocy art. 1 ust. 2...

IV SA/Wa 1952/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

osób fizycznych udostępniane ze zbioru PESEL, mają charakter danych osobowo-adresowych i nie stanowią informacji publicznych. Udostępniane są one w innym trybie...
, niż przewidziany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 0-1. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm.). Natomiast przywołany przez Skarżącego art...

IV SA/Wa 1953/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

ze zbioru PESEL mają charakter danych osobowo-adresowych i nie stanowią informacji publicznych. Udostępniane są one w innym trybie, niż przewidziany w ustawie z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Skargę na powyższą decyzję wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Bd 897/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-28

w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie...
. 24 ust. 2a pkt 2 p.g.ik. informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy...

VIII SA/Wa 222/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

podlegają ujawnieniu i stają się danymi w bazie ewidencji gruntów i budynków i podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej...
ewidencji gruntów. Organ I Instancji wskazał na zgodność danych adresowych z informacjami zawartymi w rejestrze źródłowym tj. rejestrze Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów...

IV SA/Po 52/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-15

sprawie. Burmistrz dodał, iż prywatne adresy do doręczeń radnych podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku...
jest z wykonywanymi przez tych radnych obowiązków publicznych oraz z podjęciem uchwały z [...] września 2019 r. nr [...] Do wniosku załączono, jak wynika z jego treści (brak...

III SAB/Wr 1/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

możliwość rozważenia przez organ wniosku skarżącej z [...] w kontekście ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198...
we W. w przedmiocie nieudzielania informacji w sprawie zameldowania oddala skargę. III SAB/Wr 1/04, 2, UZASADNIENIE, W dniu [...] M. H. złożyła w Urzędzie Miejskim we W. prośbę...

IV SA/Po 442/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-20

materialnego interesem prawnym, a aktem lub czynnością organu administracji publicznej, Istotą interesu prawnego jest zatem oparcie go na konkretnej normie prawa materialnego...
sprawy organy administracji publicznej nie naruszyły prawa materialnego i procesowego w stopniu istotnie wpływającym na wynik sprawy. Przy czym ocena ta jest dokonywana według...

II SA/Rz 1596/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-22

o wyłączenie sędziów sądu administracyjnego dotyczy sprawy o odmowie udzielenia informacji publicznej, która w dniu 21 listopada 2017 r. była rozpoznawana przed tut. Sądem., Sąd...
Rejonowym w [...] w sprawie z powództwa M.B. przeciwko P.W. W związku z informacją o zmianie właściciela lokalu przy ul. [...] [...], postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014...

IV SA/Wa 510/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

wskazała, iż podstawą jej działalności są przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U....
z 2018 r. poz. 470 ze zm., dalej: 'u.u.i.g.'). W dalszej treści pisma wnioskodawca nadmienił, iż w ramach swojej działalności pośredniczy w udostępnianiu informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100