Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Po 123/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

. na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność podmiotu zobowiązanego nie miała miejsca...
. o udostępnienie - w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SA/Wa 2788/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

w [...] na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną...
. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.'), wystąpiła do Prezesa Narodowego...

II SAB/Lu 102/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-03

niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Od skargi jako pisma...

IV SA/Gl 210/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-01

R. w dniu 13 marca 2008 r. (dane z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta). Tymczasem przedmiotowy dodatek dotyczy okresu późniejszego. Problem zastosowania...

III SA/Łd 380/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-02

. (opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Ł.) za zimną wodę stawka z 1 m3 wynosi 2,45 zł netto + 7% podatku VAT (0,17 zł) co daje...
sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

III SA/Łd 568/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-04

SA 810/81, publ. ONSA 1981/1/45). Również w świetle zasady obowiązku organów udzielania informacji faktycznej i prawnej. Organy administracji publicznej są obowiązane...
) obowiązującej od 1 stycznia 2004r. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. W świetle zaś art. 1 § 2 tejże ustawy...

I OSK 1971/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

. W podstawie prawnej tej decyzji organ powołał art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 60 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm...
organ zwrócił uwagę, że z informacji uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu wynika, iż skarżący od lutego 2012 r. korzysta z bezpłatnych obiadów...

III SA/Gl 994/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-14

podkreślił, że decyzja w przedmiocie udzielenia ulgi, stosownie do unormowania art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ma charakter uznaniowy, co oznacza...
, że nawet w przypadku wystąpienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego organ nie będzie zobowiązany do umorzenia zaległości. Następnie stwierdził, że w przedmiotowej...

I OSK 2662/13 - Wyrok NSA z 2014-12-05

. Ponadto z informacji zarządcy domu wynika, że strona w okresie wypłacania dodatku mieszkaniowego nie dokonywała na bieżąco wpłaty tej części miesięcznych opłat...
administracyjnym doprowadziło do uzyskania zasiłku celowego na pokrycie przedmiotowej różnicy. Strona zarzuciła również, że informacja zarządcy domu jest nieprawdziwa...

IV SA/Gl 11/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-28

zasada obowiązku udzielania informacji, zgodnie z którą organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach...
z wnioskiem informacji o fakcie, że sprawa przyznania dodatku mieszkaniowego jest w trakcie załatwiania i zobowiązanie się do dostarczenia ostatecznej decyzji rozstrzygającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   48