Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 402/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Prezesa Sądu z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Sądu...
upadłościowego o sygn. akt [...] F. sp. z o.o., wnioskodawca wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wykonanie i przesłanie kopii następujących...

II SA/Kr 105/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-14

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 20 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego ponownego wykorzystania informacji publicznej I. uchyla...
.) 'A' Sp. z o.o. w K. zwróciła się do Wydziału Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] o ponowne wykorzystanie informacji publicznej poprzez udostępnienie z zasobu...

IV SAB/Po 135/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-02

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Gimnazjum nr [...] im. M.K. w T. do rozpatrzenia w terminie 14 dni wniosku skarżącego z dnia 30...
sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w części dotyczącej...

II SA/Kr 1366/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-28

Odwoławczego w N. z dnia 31 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od K.W. na rzecz...
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 16 § 1 i art. 156 § 1 pkt 3...

IV SAB/Wr 41/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

.' na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dz. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru...
Budowlanego w Dz. (PINB) o udostępnienie informacji publicznej w postaci akt wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez PINB w Dz...

I OSK 986/14 - Wyrok NSA z 2015-05-15

Samochodowej w Olsztynie S.A. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt II i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego...
3/14, po rozpoznaniu sprawy ze skargi A.K. na bezczynność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w [..] S.A. w udzieleniu informacji publicznej, w punkcie I zobowiązał...

II SAB/Rz 21/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-02

informacji publicznej I. zobowiązuje A. S.A. w [...] Oddział w [...] do dokonania odpowiedniej czynności albo do wydania odpowiedniego aktu w sprawie wniosku skarżącego...
z dnia 14 marca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Spółce odpisu niniejszego wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności; II...

IV SAB/Wr 273/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

ze skargi R. W. na bezczynność K. sp. z o.o. z/s w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 12 lutego 2021 r. I. stwierdza bezczynność K. sp...
się o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1. ' wydanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie K., obręb B. w czasookresie od dnia 1 stycznia...

II SAB/Bk 1/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-20

. W. na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy P. do załatwienia wniosku C. W. z dnia [...] listopada 2021 r. w trybie przepisów ustawy...
o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt organowi; 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Kr 266/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-29

udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje 'T' S.A. w K. do wydania w terminie 14 dni aktu lub podjęcia czynności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek...
przedsiębiorstwa [....] S.A. z siedzibą w K. (dalej jako Spółka), polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej na jej wniosek z dnia 14 czerwca 2013 r. w terminie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100